Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar (670**)
+ Biotopvårdande åtgärder (9**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (16**)
+ Efterbehandling av miljögifter (126**)
+ Bevara eller förbättra hydrologisk regim (3**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Dagvattenåtgärder (7**)
+ Biotopvårdande åtgärder (4**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar (20**)
+ Bevara eller förbättra hydrologisk regim (2**)
+ Särskilda trafikåtgärder (väg, järnväg, flygplatser) (5**)
+ Vattenförsörjning (6**)
+ Säkerställa kvantitativ status (2**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (26**)
+ Kunskapsbank (37**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (1**)
** Totalt antal åtgärder