Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Kalkning (1655**)
+ Våtmark (114**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (14**)
+ Efterbehandling av miljögifter (85**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (25**)
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (1**)
+ Utsläppsreduktion miljögifter (115**)
+ Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet) (170**)