Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (5**)
+ Våtmark (24**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (34**)
+ Utsläppsreduktion miljögifter (27**)
+ Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet) (36**)
+ Minskat kväveläckage med fånggröda (13**)
+ Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet (7**)
+ Skyddszon på åkermark (7**)
+ Jordbearbetning och strukturförbättring (13**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (2**)
+ Administrativ åtgärd (4**)
+ Efterbehandling av miljögifter (5**)
+ Ökad rening vid reningsverk (1**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Efterbehandling av miljögifter (1**)
+ Utsläppsreduktion miljögifter (5**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (2**)
+ Administrativ åtgärd (10**)
+ Utsläppsreduktion enskilda avlopp (6**)
+ Ökad rening vid reningsverk (1**)
** Totalt antal åtgärder