Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Kalkning (415**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar (187**)
+ Vattenförsörjning (1**)
+ Biotopvårdande åtgärder (2**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (1**)
+ Efterbehandling av miljögifter (25**)
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (1**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Dagvattenåtgärder (1**)
+ Biotopvårdande åtgärder (17**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (18**)
+ Bevara eller förbättra hydrologisk regim (2**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (1**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från små avlopp (23**)
** Totalt antal åtgärder