Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Kalkning (415**)
+ Våtmark (116**)
+ Fosfor - förbättrat gödselutnyttjande (2**)
+ Administrativ åtgärd (1**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (2**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (1**)
+ Efterbehandling av miljögifter (25**)
+ Utsläppsreduktion miljögifter (9**)
+ Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet) (25**)
+ Minskat kväveläckage med fånggröda (11**)
+ Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet (10**)
+ Skyddszon på åkermark (2**)
+ Jordbearbetning och strukturförbättring (12**)
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (1**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Dagvattenåtgärder (1**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (17**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (18**)
+ Åtgärder för hydrologisk regim (2**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (1**)
+ Utsläppsreduktion enskilda avlopp (23**)
** Totalt antal åtgärder