Åryds-Hällarydsån

Följande sammanställning är bilaga 5 Förvaltningsplan 2016-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Sidorna visar de åtgärder som behöver göras på regional nivå och hur dessa återkopplar till beslut på nationell nivå. För ytterligare information om åtgärdsområdet se länkarna under rubriken ”Här finns mer information” nedan.

Informationen är uppdelad på följande avsnitt:

1. Åtgärdsöversikt - Redovisning av genomförda, planerade samt prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Samt hur de prioriterade möjliga åtgärderna knyter an till styrmedel i Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns Åtgärdsprogram 2015-2021.

2. Ytvatten - Sammanfattning av hur ytvattnet mår (ekologisk status, kemisk status), hur vi vill att det ska må (miljökvalitetsnormer), samt var det behövs åtgärder (påverkan och miljöproblem). 

2.1-2.6 - Ytvattenrelaterade miljöproblem. Redovisning av aktuella miljöproblem inom åtgärdsområdet samt förbättringsbehov och åtgärder per miljöproblem.

3. Grundvatten - Sammanfattning av hur grundvattnet mår (kemisk status och kvantitativ), hur vi vill att det ska må (miljökvalitetsnormer), samt var det behövs åtgärder (påverkan och miljöproblem). Under detta kapitel redogörs även för förbättringsbehov och åtgärder per miljöproblem.

3.1 Åtgärder Grundvatten - Redovisning av förbättringsbehov och åtgärder för grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet.