Sammanställning av underlag till Åtgärdsprogram

Dessa sidor är bilaga 1 till Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Sidorna visar de åtgärder som behöver göras på regional nivå och hur dessa återkopplar till beslut på nationell nivå.

Vilken information finns i sammanställningarna?

Sammanställningarna visar genomförda, planerade och möjliga åtgärder per så kallat åtgärdsområde (figur 1). För att motivera åtgärderna visas information om status (ekologisk-, kemisk-, kvantitativ status), miljökvalitetsnormer, påverkan, miljöproblem samt förbättringsbehov. Om inget annat anges hämtas tabell-, diagram- och kartdata direkt från aktuell klassning i VattenInformationsSystem Sverige (VISS).

I tabell 1 listas alla åtgärdsområdena och i menyn kan du klicka dig fram till sammanställningen för respektive område.

Karta över åtgärdsområden i Södra Östersjöns vattendistrikt
Tabell 1. Åtgärdsområden inom Södra Östersjöns vattendistrikt
Tabell över åtgärdsområden. Detaljerad information ges av Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.