Prioriterade åtgärder

Vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt har gjort en prioritering av de 57 åtgärder som riktas mot myndigheter och kommuner. Urvalet utgår från en samlad bedömning av vilka fysiska åtgärder som ger mest effekt, samtidigt som vi tagit hänsyn till distriktets största miljöutmaningar, tillsammans med naturgivna och socioekonomiska förutsättningar.

​Den prioritering delegationen beslutat om är på distriktsnivå, vilket innebär att det regionalt eller lokalt kan finnas behov av annan prioritering.

Utöver de prioriterade åtgärderna finns det fler åtgärder som behövs för att till fullo uppnå miljökvalitetsnormerna i distriktets samtliga vatten.  

Utmaningar att ta hänsyn till

En förutsättning för ett välmående samhälle är vatten av tillräcklig kvalitet. I Södra Östersjön finns det fyra utmaningar som är särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder:

  1. Övergödning är fortfarande ett stort problem
  2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras
  3. Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas
  4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan

I distriktet har vi en stor produktion av livsmedel, ca 35 procent av landets åkermark finns här tillsammans med lite mer än hälften av all betesmark. Vi har högst djurtäthet i landet. En fjärdedel av landets befolkning bor och verkar här (de flesta i Skåne, längs kusten och vid Vättern) och befolkningen växer stadigt, framför allt i Skåne.

Tillgången till rent dricksvatten och en miljö fri från skadliga ämnen är väsentligt för samhällets utveckling. I vår del av Sverige är det redan vattenbrist på flera ställen och översvämningar, till följd av förändrat klimat, behöver vi också ta hänsyn till. Flera av våra vattendrag har ett stort samhällsekonomiskt värde och försörjer både hushåll, djurhållare och industrin, samt används för bevattning och kraftproduktion.

Prioriterade åtgärder

Här listats de åtgärder som förväntas bidra till bäst effekter i Södra Östersjöns sjöar, vattendrag, kust och grundvatten. Vill du ta del av hela listan och dess motiveringar hittar du den i kapitel 4, del 1 i Förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt 2017-2021 (publiceras 21/12-2016).

Övergödning är fortfarande ett stort problem

Havs- och vattenmyndigheten 1 och 7, Jordbruksverket 1 och 4
Kommunerna 1, 2 och 6, Länsstyrelserna 1, 7, 8 och 9 samt
Naturvårdsverket 1.

Dricksvattenförsörjningen måste säkras

Havs- och vattenmyndigheten 6, Länsstyrelserna 5 och 10 samt Kommunerna 5 och 7.

Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas

Generalläkaren 1, Jordbruksverket 2 och 6, Kemikalieinspektionen 1,
Läkemedelsverket 1, Naturvårdsverket 1, 2, 3 och 7,
Trafikverket 1, Länsstyrelserna 7, 8 och 11 samt Kommunerna 1, 2, 3 och 8.

Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan

Trafikverket 1, Länsstyrelserna 1, 2, 3 och 6, Havs- och vattenmyndigheten 4 och 5, Jordbruksverket 3, Kammarkollegiet 1,  Skogsstyrelsen 4 och 6 samt Naturvårdsverket 6.