Välkommen till Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattendrag som rinner genom en lummig lövskog

Länsstyrelsen Kalmar län är utsedd till vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Distriktet består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare och finns i Sveriges sydöstra hörn. Det sträcker sig längs Östersjökusten från Bråviken i norr till Kullens spets i norra Öresund i väster. I öster är Gotland den östra gränsen och i Smygehuk finns distriktets sydligaste punkt. Sveriges näst största sjö, Vättern, finns i distriktet där 478 sjöar, 968 vattendrag, 177 kustvatten och 580 grundvatten är utpekade som vattenförekomster. 

Här finns 30 huvudavrinningsområden där Motala ström, Emån och Helge å utmärker sig som arealmässigt mycket stora för sydöstra Sverige. Många av vattendragen har ett stort samhällsekonomiskt värde; till exempel för vattenuttag för hushållsändamål, industriella ändamål och för bevattning samt för kraftproduktion.

Distriktets utmaningar

Övergödning, fysiska förändringar och miljögifter är de mest omfattande miljöproblemen i distriktet. I vissa delar av distriktet är också försurning ett problem. För våra grundvatten är skyddet bristfälligt och det finns förorenande ämnen i flera av grundvattenförekomsterna.

Sjöar och vattendrag

Ett vattendrag rinner i en bred fåra som kantas av träd som hänger ner över vattnetVerkaån. Foto: Marie Eriksson

Inom vattendistriktet finns näringsrika slättsjöar och vattendrag i jordbruksbygd, framför allt i Skåne som har ett intensivt jordbruk och lättvittrad kalkhaltig berggrund. På sydsvenska höglandet finns näringsfattiga skogsvatten med hård, svårvittrad berggrund. Öland och Gotland utmärks av att ha ett fåtal sjöar och vattendrag. De som finns blir då desto mer värdefulla ur både nyttjande- och miljöaspekt.

Kust och skärgård

Karga klippkanter, rosa av ljuset från den nedgående solen
Ölands norra udde

Södra Östersjöns vattendistrikt har en relativt lång kuststräcka, cirka en tredjedel av Sveriges totala kuststräcka, med varierande landskapsutformning av typ klippskärgård, moränskärgård och långsträckt låglänt sandskärgård. De största miljöproblemen i kuststräckan utgörs av övergödning och miljögifter. 

Grundvatten

Skylt där det står "Strandskogen, Vattenskyddsområde, Water protection area, Vid olycka 112". I bakgrunden syns en väderkvarn
Strandskogen, södra Öland. Foto: Sven Andersson

Generellt sett är möjligheterna till uttag av grundvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt goda. Vattendistriktets sydöstra delar har dock låg grundvattenbildning på grund av relativt låg nederbörd och hög avdunstning. 

Däremot är skyddet av dricksvattenförekomster bristfälligt och förorenande ämnen återfinns i flera grundvattenförekomster. Vissa vattentäkter har lagts ner eftersom höga koncentrationer av bekämpningsmedel har hittats i vattnet och medfört att dricksvattenkvaliteten inte långsiktigt har kunnat garanteras.

Möjligheterna att utnyttja grundvattenförekomster för vattenförsörjning skiljer sig mellan olika områden i vattendistriktet. Genom Östergötland löper de så kallade mellansvenska randmoränerna som ofta har god grundvattentillgång. I de centrala delarna av Kalmar län är rullstensåsarna fler och större än i övriga delar av höglandet och dess randområde. Sedimentära berggrundsområdet i Skåne (här finns några av landets viktigaste grundvattenförekomster i sedimentär berggrund) täcks till största delen av moränleror, men i jämförelse med andra delar av Sverige finns stora sand- och grusavlagringar.

I sydöstra Småland och i Blekinge råder brist på isälvsavlagringar och för vattenförsörjningen måste grundvattenbildningen ofta förstärkas på konstgjord väg. På Öland och Gotland finns få sand- och grusavlagringar av betydelse för grundvattenutvinning.

 Kontakta oss

​Vattenmyndigheten
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar
Telefon vx 010-223 80 00
vattenmyndigheten.kalmar
@lansstyrelsen.se

Vem gör vad på kansliet?
Hitta rätt person!

 Södra Östersjöns vattendistrikt

Förenklad blå karta över Södra Östersjöns vattendistrikt. Residensstäderna är markerade med röda prickar.