Prioriterade utmaningar

Norra Östersjöns vattendistrikt är det mest tätbefolkade i landet. Drygt två miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren som samtidigt är farled för tung båttrafik och mottagare av avloppsvatten från 1,1 miljoner människor.

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Det innebär att distriktet står inför flera olika utmaningar för att uppnå god vattenstatus.

Läs mer ingående om distriktets utmaningar i Förvaltningsplan del 1 sida 19–21 och i Förvaltningsplan del 5 sida 31–33.

Projektet LIFE IP Rich Waters fokuserar på att utveckla nya och bättre metoder och öka kunskapen om hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Läs mer om arbetet inom Rich Waters www.richwaters.se