LIFE IP Rich Waters

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt och länsstyrelserna arbetar med en rad olika projekt och uppdrag som på olika sätt berör vatten och vattenförvaltning. Här kan du läsa om det pågående projektet LIFE IP Rich Waters.
Logotype

I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera projekt som syftar till att uppnå de mål som finns i åtgärdsprogrammet för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram.

 

Krafttag för bättre vatten

Norra Östersjöns vattendistrikt har blivit centrum för Sveriges första LIFE IP-projekt. Rich Waters heter projektet, som startade i januari 2017 och ska pågå under 7,5 år.

Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska Rich Waters tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

En rad konkreta åtgärder för att minska påverkan från övergödning och miljögifter och skapa fria vandringsvägar för fisk ska genomföras i Norra Östersjöns vattendistrikt. Ytterligare ett delprojekt handlar om att stärka och utveckla kommunal och regional vattenplanering.

Aktuellt

Besök Rich Waters webbplats för mer information och nyheter från projektet.

 

kick off webb.jpgUnder kick-off mötet i april 2017 fick deltagarna besöka Småbåtshamnen i Västerås, där Susanna Hansen från Västerås stad förklarade hur demonstrationsprojektet med båtbottentvättar ska bidra till minskade utsläpp av miljögifter.

Bakgrund

EU har sett ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har tagit fram det nya LIFE IP-programmet. LIFE är EU:s miljöfond och IP står för Integrerat Projekt, som på ett målinriktat och samordnat sätt ska ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.

Arbetet med LIFE IP-ansökan startade redan 2014, inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren en sjö för miljoner. En fullständig ansökan lämnades in i mars 2016. Den 5 december 2016 skrev landshövding Minoo Akhtarzand på kontraktet, som är den slutliga bekräftelsen att EU godkänner finansiering av vattenprojektet LIFE IP Rich Waters. Projektets totala budget är 30 miljoner euro, fördelat mellan EU LIFE, Havs och Vattenmyndigheten och projektets parter.

Syfte och mål

Syftet med LIFE IP Rich Waters är att effektivisera arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet ska också bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige.

Projektets mål är minska mängden näringsämnen och miljögifter, förbättra fiskarnas möjlighet att nå sina lekområden samt effektivisera och öka takten på åtgärdsarbetet. Målet ska nås genom att genomföra konkreta åtgärder, och genom ökad kunskap och samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Samarbetspartner

Rich Waters samlar 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, vattenvårdsförbund och intresseorganisationer för att gemensamt klara målen. Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjön är lokaliserad, koordinerar projektet.

Läs mer om projektets parter

 

Temaområden och delprojekt

Projektet består av delprojekt inom fem områden:

Vattenplanering:

 • Stötta och utveckla kommunernas vattenplanering.
 • Öka förståelsen för hur ekosystemtjänster kan optimeras vid planering och genomförande av vattenåtgärder.
 • Skapa nya projekt som finansieras utanför LIFE IP Rich Waters.
 • Sprida kunskap och erfarenheter från projektet i hela Sverige.

Övergödning från externa källor:

 • Utvärdera olika styrmedel för att minska övergödningen från lantbruket
 • Utveckla verktyg för val av lokalisering och typ av åtgärd på gårdsnivå och på avrinningsområdesnivå.
 • Utveckla metoder för att hitta och åtgärda fosforkällor i dagvatten.
 • Skapa multifunktionella vattenparker.
 • Utföra visningsåtgärder för minskat näringsläckage från hästgårdar.

Övergödning från internbelastning:

 • Öka kunskapen om hur internbelastning på sjöar och havsvikar kan mätas.
 • Restaurera övergödda sjöar och havsvikar med innovativ och befintlig teknik.
 • Musselodling. 

Fria vandringsvägar (konnektivitet):

 • Öka samverkan och effektivisera arbetet för att skapa fria vandringsvägar
 • Skapa faunapassager och visningsobjekt

Miljögifter:

 • Samordna mätningar av miljögifter och öka kunskapen kring källorna för olika föroreningar.
 • Demonstrera biologiska metoder för sanering av förorenade sediment.
 • Begränsa användningen av giftiga båtbottenfärger genom att anlägga båtbottentvättar. 

 

Läs mer om temaområden och delprojekt inom Rich Waters

 

Ordlista

Biodiversitet avser variationen bland levande organismer i alla miljöer, inklusive land- och vattenmiljöer, samt de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter samt mångfald av ekosystem.

Konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden.

Internbelastning är en process som frigör fosfor som tidigare sedimenterats på bottnar i övergödda sjöar.

Logotype

 Besök LIFE IP Rich Waters på webben

 Viktiga datum

​2017

20-21 april 2017
Kick off, Västerås 

Januari 2017
Projektet startade

2016

5 december 2016
Landshövding Minoo Akhtarzand skrev på kontraktet.