Välkommen till Norra Östersjöns vattendistrikt

Våtmark

Norra Östersjöns vattendistrikt är till ytan det minsta i Sverige och berör sju län samt 74 kommuner.

Området sträcker sig från Älvkarleby i norr till Oxelösund i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster och här bor det 2,9 miljoner människor. Stora delar av vattendistriktet har formats av mänskliga aktiviteter under lång tid vilket i sin tur har påverkat hur vattnet mår idag.

I distriktet finns 1 214 ytvattenförekomster vilket innefattar sjöar, vattendrag och kustvatten. Mälarens 22 600 km2 stora avrinningsområde omfattar en betydande del av Norra Östersjöns vattendistrikt. Mälaren har pekats ut som riksintresse tack vare de natur- och kulturvärden samt frilufts- och turistintressen som finns här. Länsstyrelsen i Västmanlands län är utsedd att vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Distriktets utmaningar

Övergödning och fysiska förändringar i sjöar och vattendrag är distriktets allvarligaste miljöproblem. Andra problem är miljögifter och försurningspåverkan. Uppgifter om påverkan, risk och status för samtliga vattenförekomster finns i databasen VISS.

Idag hotas strändernas värde för natur- och kulturupplevelser, bad och friluftsliv av bland annat igenväxning, algblomning och exploatering        av stränder. 

Sjöar och vattendrag
Sagån, Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Sagån, Västmanlands län

Övergödning är den främsta orsaken till att sjöar och kustvatten inte når god vattenstatus i vattendistriktet och 650 vattenförekomster är idag påverkade. Jordbruket är den största källan till påverkan och bidrar med 50 procent av den totala belastningen av fosfor till ytvatten. Andra stora källor till fosfor är avloppsvatten från hushåll som släpps ut via reningsverk, dagvatten och enskilda avlopp.

Inom vattendistriktet finns även tusentals hinder som påverkar fiskars och andra vattendjurs naturliga vandringsväg. Det kan vara allt från spegeldammar, dammar för vattenkraft och vägtrummor som anlagts fel.

Kust och skärgård

Sagån, Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands länStendörren, Södermanlands län

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 167 kustvattenförekomster. Det största problemet i distriktets kustvatten är övergödning. Cirka 95 procent av kustvattenförekomsterna bedöms vara påverkade. Flera kustvattenförekomster har höga halter av miljögifter som TBT och dioxin i bottensedimenten.

​Grundvatten

Distriktet genomkorsas av många stora rullstensåsar som rymmer stora och tillgängliga grund-vattenresurser för dricksvatten. Merparten av grundvatten-förekomsterna i vattendistriktet 
hittas i isälvsavlagringar. Uppsalaåsen, Enköpingsåsen och Badelundaåsen är exempel på sådana.

Kartläggningen av distriktets grundvatten visar bland annat  
att 16 vattenförekomster inte uppnår god kemisk status. Orsaken är framför allt förhöjda halter av bekämpningsmedel.

Ingbo källor, foto Länsstyrelsen i Uppsala länIngbo källor, Uppsala län

 

 

 

 

 

 

 Kontakta oss

Vattenmyndigheten
​Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
Telefon vx 010-224 90 00

vattenmyndigheten.vastmanland
@lansstyrelsen.se
                                                                             

vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.
vastmanland@lansstyrelsen.se

Vem gör vad på kansliet.
Hitta rätt person.

 Förvaltningsplan 2016-2021

 Norra Östersjöns vattendistrikt

Kartillustration Norra Östersjöns vattendistrikt