Sammanställning av åtgärdsområden

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns 84 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i landskapet, så kallade avrinningsområden. Därför kan åtgärdsområdena innefatta flera kommuner och flera län.

För dessa åtgärdsområden har länsstyrelserna och vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt sammanställt genomförda, planerade och möjliga åtgärder. Syftet är att redovisa förslag på fysiska åtgärder vilka bedöms vara nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. De visar också hur de lokala åtgärderna återkopplar till beslut på nationell nivå.

Vilken information finns i sammanställningarna?

För att motivera åtgärderna visas information om status (ekologisk-, kemisk-, kvantitativ status), miljökvalitetsnormer, påverkan, miljöproblem samt förbättringsbehov. Dokumenten utgör underlag till åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och baserar sig på utdrag ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och de analyser som genomförts av vattendistriktets länsstyrelser och Vattenmyndigheten.

En del mindre åtgärdsområden slagits ihop för att minska ner antalet dokument. Det innebär att vissa bilagor behandlar flera områden. Nyköpings åtgärdsområde är tvärtom mycket stort och har därför delats upp flera olika bilagor. Totalt rör det sig om 50 dokument.

Kommunkarta

Sammanställningarna visar också vilka ansvar och verktyg myndigheter och kommuner har för att lokala åtgärder ska komma till stånd.

 

 

 Åtgärdsområden

Arnöfjärdens, Gripsholmsvikens, Långtarmens, Marielundsfjärdens, Prästfjärdens, Rödstensfjärdens och Tynnelsöfjärdens närområdens åtgärdsområden

Björkö-, Tjockö- och Lidöfjärden samt Vätösundet och Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljevikens åtgärdsområden 

Blackens, Väsbyvikens, Västerås hamnområdes, Västeråsfjärdens, Granfjärdens, Sörfjärdens, Oxfjärdens och Gisselfjärdens närområdens åtgärdsområden

Borsåns åtgärdsområde

Båven inom Nyköpingsåns åtgärdsområde 

Dyltaåns åtgärdsområde

Enköpingsåns åtgärdsområde

Eskilstunaåns utflödes åtgärdsområde

Fiskarfjärdens, Riddarfjärdens, Ulvsundasjöns och Årstavikens närområdens åtgärdsområden

Forsmarksåns åtgärdsområde

Furusundsledens, Bergshamraåns och Bergshamravikens samt Penningbyån och Edsvikens åtgärdsområden

Fyrisåns åtgärdsområde

Görvälns närområdes åtgärdsområde

Hargsvikens, Ortalavikens, Singöfjärdarnas, Skeboån och Edebovikens samt Östhammarsfjärdens åtgärdsområden

Hedenlundaån inom Nyköpingsåns åtgärdsområde

Hedströmmens åtgärdsområde

Hjälmarens åtgärdsområde

Karlholmsfjärden och Lövstabuktens åtgärdsområde

Kilaåns åtgärdsområde

Knivstaån samt Skarvens och Garnsvikens åtgärdsområden

Kolbäcksåns åtgärdsområde

Köpingsåns åtgärdsområde

Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens närområdes åtgärdsområden

Nackas och Värmdös fjärdars åtgärdsområden

Nedre Arbogaåns åtgärdsområde

Olandsåns åtgärdsområde

Råckstaåns åtgärdsområde

Sagåns åtgärdsområde

Stockholms inre skärgårds och Igelbäckens, Edsvikens och Brunnsvikens åtgärdsområden

Stockholms norra mellersta skärgårds åtgärdsområde

Stockholms skärgårds yttre kustvattens åtgärdsområde

Stockholms Södra mellersta skärgårds samt
Östra Södertörns och Hårsfjärdens åtgärdsområden

Svartån till Hjälmarens åtgärdsområde

Svartån till Mälarens åtgärdsområde

Sverkestaåns åtgärdsområde

Svärtaåns åtgärdsområde

Sävaåns och Hågaåns åtgärdsområden samt Ekolns, Gorrans, Lårstavikens, Skofjärdens och Stora Ullfjärdens närområdens åtgärdsområden

Södermanlands kust och kustnära områden och yttre kustvattens åtgärdsområden

Tyresån och Kalvfjärdens åtgärdsområden

Tisnaren inom Nyköpingsåns åtgärdsområde

Tisaren- Sottern- Kolsnaren inom Nyköpingsåns åtgärdsområde

Trosaåns åtgärdsområde

Täljeåns åtgärdsområde

Tämnaråns åtgärdsområde

Upplands yttre kustvattens åtgärdsområde
 
Västra Södertörn och Södertäljes Södra fjärdsystems åtgärdsområde

Åkforsån- Yngaren- Långhalsen inom Nyköpingsåns åtgärdsområde 

Åkerströmmen och Trälhavets åtgärdsområde

Öregrundsgrepens åtgärdsområde

Örsundaåns åtgärdsområde