Välkommen till Bottenhavets vattendistrikt

Ulvöbåten i Västernorrlands län. Foto Madelen Rytterstam

Länsstyrelsen i Västernorrlands län är utsedd till vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt.

Distriktet ligger mitt i Sverige och utgör cirka 31% av Sveriges landyta och här finns ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag. Området sträcker sig från Leduån i Norr till Dalälven i söder och omfattar alltså hela Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län men även stora delar av Dalarna och delar av Västerbottens, Uppsala och Västmanlands län. Bottenhavets vattendistrikt sträcker sig även över till Norge och där omfattas delar av fyra fylken; Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag och Hedmark.  

Distriktet domineras av bergarterna gråvacka, granit och sedimentära bergarter. I väst avgränsas distriktet av fjällen och längs Västernorrlands kust sträcker sig världsarvsområdet Höga kusten. I Gävleborgs län varvas exponerade och stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Svårvittrad berggrund och moränjordar är vanligt förekommande, vilket medför att stora delar av distriktet är känsligt för sur nederbörd.  

Över hälften av distriktets ytvattenförekomster är fysisk påverkade, framförallt genom förändrade flöden, förekomst av vandringshinder och ändrad form och struktur, till stor del på grund av dagens vattenkraftsproduktion samt dåtidens flottledsrensningar i samband med skogsavverkningar. Miljögifter är ett annat omfattande problem i distriktet. Gruv- och metallhantering har förekommit i över tusen år i området, vilket har satt och sätter sina spår bland annat i form av föroreningar i våra vatten. En historisk expansiv industrialisering har medfört att våra vattenmiljöer fortfarande påverkas av en del historiska belastningar i form av förorenad mark och sediment. Från dessa kan kemikalier fortfarande läcka ut och förorena vattnet.

De flesta av Bottenhavets drygt 900 000 invånare är bosatta i kustområdet, i Storsjöbygden och i älvdalarna. Hushållen förbrukar merparten av de drygt 100 miljoner kubikmeter vatten som årligen produceras i de kommunala vattenverken.

 Kontakta oss

​​Vattenmyndigheten
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand
0611-34 90 00
vattenmyndigheten.vasternorrland
@lansstyrelsen.se

Vem gör vad på kansliet? Hitta rätt person.

 Bottenhavets vattendistrikt