Kust och skärgård

Yvattenförekomster för kustvatten finns mellan kustlinjen och 1 nautisk mil. I Västerhavets vattendistrikt finns 110 kustvattenförekomster, 2 utsjövatten och 2 övergångsvatten.

Skärgårdsvy, Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vattenförvaltningen omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, oavsett storlek eller andra egenskaper. Av praktiska skäl sätts dock en nedre storleksgräns för vilka vatten som beskrivs och får fastställda miljökvalitetsnormer. Den minsta enheten benämns vattenförekomst.

Ytvattenförekomster för kustvatten finns mellan kustlinjen och 1 nautisk mil. Indelningen är baserad på SMHI:s havsområdesregister. Varje kustvattenförekomst är ett avgränsat kustvattenområde, ett sund eller en bukt, som ska ha homogena egenskaper med avseende på karaktär och status.