Kartläggning av vattnet

Kartläggningen inleds med en avgränsning i vattenförekomster, som därefter statusbedöms. En analys om vilken påverkan som finns på vattenförekomsten samt en bedömning av risken att inte nå god status till 2015 görs också. En del vatten är så fysiskt förändrade att de klassas som konstgjorda eller kraftigt modifierade. Slutligen beslutas en miljökvalitetsnorm för varje vattenförekomst.

Vattenförvaltningscykeln inleds med en kartläggning av vattnet.

Avgränsning i vattenförekomster
Eftersom Sverige har så många vattenområden har det skett ett urval av vilka vatten som är med i inledningsfasen. Ett första steg är att dela in Sverige i ett antal vattenförekomster (1). En vattenförekomst är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller en sträcka av en å.

Statusbedömning och klassificering
För att veta vad som behöver göras för en vattenförekomst måste man veta hur tillståndet ser ut idag, alltså vilken ”status” vattnet har (2). Detta görs genom en bedömning av många olika parametrar, bland annat kemiska ämnen och förekomst av växt- och djurarter. För grundvatten bedöms utöver kemiska ämnen även vattentillgången.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har producerat sju informationsfilmer om några av de parametrar som används för att klassa den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag. Syftet med filmerna är att lättbegripligt informera om hur provtagningen går till och hur man kan använda resultaten. Länkar till filmerna finns till höger på den här sidan.

Påverkansprognoser och riskbedömning
Förutom att vattnet får en beskrivning av nuvarande status görs också en analys om risken för att vattnet inte kommer att uppnå god status till 2015 (3). Det kan till exempel vara en planerad utbyggnad av ett fritidshusområde som leder till ökade utsläpp från enskilda avlopp, vilket i sin tur kan leda till problem med övergödning. Om bedömningen är att vattenstatusen kan komma att försämras heter det att vattenförekomsten är i riskzonen.

Konstgjorda och kraftigt modifierade vatten
Många vatten är fysiskt förändrade på ett sådant sätt att de inte kan uppnå god status om inte mycket stora förändringar som skulle påverka vårt samhälle genomförs. Om ett vatten är påverkat fysiskt av till exempel en kraftverksutbyggnad finns möjlighet för vattenmyndigheten att förklara det som kraftigt modifierat. Ett konstgjort vatten är ett vatten och som inte skulle ha funnits om människan inte hade skapat det, till exempel en kanal.

För varje vattenförekomst ska en miljökvalitetsnorm beslutas. Denna ska ange den kvalitet en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Se mer i avsnittet ”Miljökvalitetsnormer”.

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   

www.viss.lansstyrelsen.se