Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljö-konsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.

Samrådsperioden pågick mellan den 1 november 2014 till den 30 april 2015 och är nu avslutad.

Vattenmyndigheten kommer att göras en samrådssammanställning av alla synpunker som kommit in. Den kommer troligtvis att publiceras senaste i december 2015.

Blå stämpel med texten Samråd - vad tycker du? 1 nov 2014 till 30 april 2015

Diarienummer 537-34925-2014

Det är viktigt att vi får veta om Förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ger dig den information som behövs för ditt vattenarbete inom din organisation under 2015-2021.

Dessutom finns det i början på dokumenten frågor som Vattenmyndigheten särskilt gärna vill ha svar på. Vi ser gärna att förslag till förändringar motiveras.

Samrådet omfattar:

Förslag på förvaltningsplan 2015-2021

Förslag på åtgärdsprogram 2015-2021

Bilaga 1 - Åtgärdsområdessammanställningar

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2015-2021

Förslag till miljökvalitetsnormer 2015-2021

Miljökvalitetsnormer per vattenförekomst i VISS (öppnas i nytt fönster) 

Övriga publikationer

Metoder övergödningsåtgärder samrådsversion

Lämna dina synpunkter och svar på frågor digitalt

Vi välkomnar synpunkter och kompletterande information från alla. För att underlätta omhändertagandet av synpunkter vill vi att svaret skickas i digitalt textformat till vattenmyndigheten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se
. Vänligen ange ärendets diarienummer 537-34925-2014 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Det är mycket värdefullt att få dina synpunkter på enstaka eller grupper av vattenförekomster, statusklassning, miljökvalitetsnormer och praktiska vattenförbättrande åtgärder. Synpunkterna på dessa lämnar du via ett särskilt webbformulär i VISS.

Vi är tacksamma om dina synpunkter struktureras efter hur samrådshandlingarna är uppbyggda med tydliga hänvisningar till vilket dokument och vilket avsnitt som avses.

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2015.

Har du inte möjlighet att skicka in dina synpunkter digitalt kan du använda vanligt post till adressen:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Samrådssvar dnr: 537-34925-2014
Vattenmyndigheten i Västerhavet
403 40  Göteborg

Välkommen på samrådsmöte!

Under samrådsperioden kommer det att ordnas samrådsmöten på följande orter inom distriktet. Detaljerad information för mötena hittar du i vår kalender.

Presentationerna från respektive möte läggs ut snarast efter att mötet har genomförts.

Halmstad 13 januari 

Göteborg 20 januari 

Falköping 27 januari

Mariestad 28 januari

Uddevalla 29 januari

Karlstad 4 februari

Hässleholm 10 februari

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   

www.viss.lansstyrelsen.se

 Tyck till om våra samrådsmöten

Deltog du vid något av våra samrådsmöten? Då hoppas vi att du vill avsätta en liten stund för att svara på några korta frågor kring mötet.

Ta chansen och bidra med dina synpunkter för att ge ditt helhetsintryck av dagen.

Frågorna i enkäten tar ca 3 minuter att svara på.    

Enkät för genomförda samråds-
möten inom Västerhavets vattendistrikt

Åtgärdsområdessammanfattningar per län