Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra östersjöns vattendistrikt är ett projekt som handlar om att ta fram kunskapsunderlag och tvärsektoriella arbetssätt för att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendrag. Och där samverkan mellan länsstyrelser är en ledstjärna.

Kulturmiljö och vattenförvaltning

Projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt löper 2010-2016. Det övergripande syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. Det övergripande målet är att sammanställa och förbättra planeringsunderlag för kulturmiljön. I projektet ingår även att utveckla tvärsektoriella arbetssätt. Läs mer om projektet i faktabladet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt (pdf, nytt fönster).

I rapporten Vad har vi gjort och hur har det gått? (pdf, nytt fönster) finns en sammanfattande utvärdering och resultatredovisning för projektets tre första år (2010-2012).

I rapporten Hur gick det sen? (pdf, nytt fönster) finns sammanfattande information, utvärdering och resultatredovisning för perioden 2010 till och våren 2015.

Den 18 november 2016 bjuder vi till slutkonferens för projektet, tillsammans med projektet VaKul i Västerhavets vattendistrikt. Ta del av programmet för dagen.

Bakgrunden till satsningen är kulturmiljövårdens bristfälliga kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag och att kulturmiljöer i så stor utsträckning berörs av åtgärder inom vattenförvaltning, biotop- och fiskevård. Vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas tvärsektoriellt. För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen behövs tillräckligt täckande kunskapsunderlag ur olika aspekter.

I projektet medverkar länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland (till och med 2015). Samverkan sker med motsvarande projekt i andra vattendistrikt, framför allt VaKul l i Västerhavets vattendistrikt.

Sedan 2014 har de båda projekten en gemensam styrgrupp och en gemensam arbetsgrupp. Inom projekten genomförs även länsgemensamma aktiviteter i form av tvärsektoriella workshops, kompetensutveckling och fältseminarier, som riktar sig till länsstyrelsernas personal. Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt består av tre delprojekt varav delprojekt 1 och 2 är avslutade.

Vid de två tvärsektoriella workshopar som genomförts 2014 och 2015 har goda exempel på tvärsektoriellt arbete presenterats och varje länsstyrelse har tagit fram åtgärder för att nå en bättre intern samverkan i arbetet med sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för projektledning, i egenskap av vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt, som även är initiativtagare till projektet. Finansiering sker med bidrag från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten (från 2014) och medverkande länsstyrelser.

Vill du veta mer, kontakta gärna projektledare Coco Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen i Kalmar län, telefon 010-223 85 22. På sidan Delprojekt 3 finns kontaktuppgifter till personal på respektive medverkande länsstyrelse.

 Mer information

Vill du veta mer, kontakta gärna projektledare Coco Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen i Kalmar län, telefon 010-223 85 22

Kunskapsöversikter per delområde