Övriga miljöproblem och övergripande åtgärder

Ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten

För problem i form av ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten föreslår vattenmyndigheten inga ytterligare åtgärder utan bedömer att de åtgärder som är beskrivna under rubrikerna övergödning, vattenuttag och skydd av dricksvatten är tillräckliga för att miljökvalitetsnormen ska uppnås. Därmed har ingen särskild konsekvensanalys gjorts för dessa miljöproblem.

Klimatförändringar och brunifiering

Ingen särskild konsekvensanalys har gjorts för åtgärder med koppling till klimatförändringar och brunifiering. Kostnader för möjliga faktiska åtgärder som berör dessa miljöproblem ingår i redovisningen under andra miljöproblem och i sammanställningen av administrativa kostnader för åtgärder som ska genomföras av myndigheter och kommuner.

Övergripande åtgärder

De åtgärder som redovisas som övergripande åtgärder i föregående kapitlet Åtgärder mot miljöproblem har konsekvensanalyserats endast med avseende på de administrativa kostnader som kan förväntas på kort sikt för åtgärderna. Den totala administrativa kostnaden för dessa åtgärder uppgår till i genomsnitt 7,4 miljoner kronor per år under 2010 till och med 2015. Denna kostnad utgörs huvudsakligen av uppskattade administrativa kostnader för kommunernas utveckling av planläggning och prövning (åtgärd nr 36), SGU:s och SMHI:s åtgärder (åtgärderna nr 10 och 12 respektive nr 24 och 26), och den årliga rapportering som alla berörda myndigheter och kommuner ska genomföra (åtgärd nr 1). Se metodbilaga 2: administrativa kostnader för en mer uttömmande redogörelse för nämnda kostnadsuppskattningar.