Slutkonferens Så gick det! Vägen framåt?

Den 18 november 2016 bjöd vi in till en slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” och ”Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets vattendistrikt”.

Nu finns en fyllig dokumentation av konferensen sammanställd i rapporten Så gick det! Vägen framåt! Kulturmiljö och vattenförvaltning. Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige.

Inom projekten har länsstyrelserna jobbat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen.  Elva län i södra Sverige har under sju år inventerat och dokumenterat över 1 500 kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. Det är till exempel flottningslämningar, kvarnar, sågar, dammar och kraftverk. Vid konferensen presenterades resultaten, både genom föredrag och bemannade utställningar. På konferensen diskuterades också hur målen om  bättre vattenkvalitet, rikare biologisk mångfald och bevarade kulturmiljöerna vid våra vattendrag kan nås.

Per Ängqvist, miljöministerns statssekreterare, berättade om hur regeringen arbetar tvärsektoriellt. Lars Amréus och Jakob Granit, generaldirektörer för Riksantikvarieämbetet respektive Havs- och vattenmyndigheten delgav sina tankar om "Vägen framåt". Dessutom medverkar flera företrädare från föreningar och förbund i programmet; Helena Törnqvist, Arbetets museum och ArbetsSam, Christer Borg, Älvräddarna, Christina Lindhagen, Sportfiskarna, Johan Lind, Svensk Vattenkraftförening och Jan-Olof Sundby, LRF. (Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund, fick förhinder).

Länen presenterade sina resultat och av utställningarna  framgick bland annat att det finns många värdefulla kulturmiljöer vid våra sjöar och vattendrag. Det finns rester efter skvaltkvarnar och andra anläggningar, och det finns dammar med kvarn- och sågmiljöer som kan vara anlagda  redan på medeltiden. Det är också belagt att det har flottats i nästan alla vattendrag i södra Sverige!

— Vi ska inte glömma bort vattenkraftens betydelse för industri- och samhällsutvecklingen. Det måste gå att hitta lösningar för att både förbättra vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden samtidigt som kulturmiljöns värden bevaras, var ett budskap som framfördes av projektledarna Coco Dedering och Ann-Katrin Larsson på Länsstyrelserna i Kalmar resp. Västra Götaland.

Inom projekten har länsstyrelserna också utvecklat samarbetet både mellan och inom länen. Olika samverkansmodeller presenterades  och dessa kommer förhoppningsvis  att underlätta förståelsen för de olika intressen som finns vad gäller vatten-  och kulturmiljövårdens mål.  

Konferensen gav inget svar på hur samhället ska klara målen om bättre vattenkvalitet, en rikare biologisk  mångfald och bevarade och levande kulturmiljöer vid vattendragen. Det finns flera utmaningar för framtiden som inte länsstyrelserna själva kan lösa.

Konferens hölls i positiv anda och deltagarna var överens om att bevarande och utveckling  av kulturmiljöerna, biologisk mångfald, bättre vattenkvalitet m.m. var viktiga mål att uppfylla.  Arbetet med att förbättra det tvärsektoriella  samarbetet måste därför fortsätta även när projekten avslutats.

Konferensen hölls på Historiska museet i Stockholm under ledning av moderatorerna Maria Jansén, överintendent och museichef på Historiska museet och Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum. Konferensen var välbesökt och 130 deltagare från departement, centrala verk, länsstyrelser, konsultfirmor och ideella organisationer deltog.

Ett stort tack till alla medverkande och deltagare!

 

Länens utställningar var välbesökta och många intressanta samtal fördes.

två män står på en scen och pratar med varandra
åhörarna sitter i plenum och vissa räcker upp handen