Kulturmiljö och vattenförvaltning

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt är ett projekt som handlade om att ta fram kunskapsunderlag och tvärsektoriella arbetssätt för att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendrag. Och där samverkan mellan länsstyrelser varit en ledstjärna. Projektet har samordnats med VaKul i Västerhavets vattendistrikt. Projekten är nu avslutade och under 2017 pågår arbete med slutrapportering. I flera län fortsätter arbetet i egen regi under 2017.

Projekten bedrevs 2010-2016. Det övergripande syftet var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. Det övergripande målet var att sammanställa och förbättra planeringsunderlag för kulturmiljön. I projekten ingick även att utveckla tvärsektoriella arbetssätt. 

Från och med 2013 har projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt samordnats med motsvarande projekt i Västerhavets vattendistrikt, VaKul. Läs om resultaten av de båda projekten i den rikt illustrerade korta skriften Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016 Elva länsstyrelser i samverkan (länk). Rapporten är även tryckt i begränsad upplaga, kontakta Coco Dedering på Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar om du vill ha ett exemplar.

Ta gärna även del av dokumentationen från slutkonferensen för projekten "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" och "Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets vattendistrikt" – elva länsstyrelser i samverkan i rapporten Så gick det! Vägen framåt?  Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige (länk). 

Slutkonferensen (länk) ägde rum den 18 november 2016 på Historiska muséet i Stockholm. Vid konferensen presenterade länsstyrelserna sina resultat och lyfte slutsatser och frågor för framtiden. Företrädare från regeringen, nationella myndigheter, länsstyrelserna, intresseorganisationer, förbund med mera pratade och diskuterade på temat Vägen framåt.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt bestod av tre delprojekt; delprojekt 1, delprojekt 2 och delprojekt 3. Under 2014 och 2015 genomfördes två tvärsektoriella workshopar där goda exempel på tvärsektoriellt arbete presenterats och varje länsstyrelse har tagit fram åtgärder för att nå en bättre intern samverkan i arbetet med sjöar och vattendrag.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är kulturmiljövårdens bristfälliga kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag och att kulturmiljöer i så stor utsträckning berörs av åtgärder inom vattenförvaltning, biotop- och fiskevård. Vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas tvärsektoriellt. För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen behövs tillräckligt täckande kunskapsunderlag ur olika aspekter.

Projektets organisation, deltagare och finansiering

Länsstyrelsen Kalmar län har, i egenskap av att också vara vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt, ansvarat för projektledning. Projektledare har varit Coco Dedering, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län.

I projektet deltog länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland (till och med 2015).

Samverkan har under projekttiden skett med motsvarande projekt i andra vattendistrikt, framför allt VaKul l i Västerhavets vattendistrikt. I VaKul deltog länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Värmland och Örebro län. Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt har varit Ann-Katrin Larsson, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2013-2016 hade projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och VaKul i Västerhavets vattendistrikt en gemensam projektorganisation med gemensam styrgrupp och en gemensam arbetsgrupp för de elva länsstyrelser som medverkat i de båda projekten.

Inom projekten genomfördes även flera länsgemensamma aktiviteter i form av tvärsektoriella workshops, kompetensutveckling och fältseminarier, som riktade sig till länsstyrelsernas personal.

Projekten har finansierats av Riksantikvarieämbetet anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, Havs- och vattenmyndigheten anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt samt de elva medverkande länsstyrelserna.

Mer information

I skriften Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016 Elva länsstyrelser i samverkan presenteras projekten och resultaten för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendisrikt och VaKul i Västerhavets vattendistrikt gemensamt. Rapporten är även tryckt i en liten upplaga, kontakta Coco Dedering på Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Kalmar om du är intresserad av ett tryckt exemplar.

Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige. Slutkonferens för projekten "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" och "Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets vattendistrikt" – elva länsstyrelser i samverkan. Dokumentationen från slutkonferens som ägde rum den 18 november 2016 i Stockholm.

För båda projekten finns även slutrapporter enligt Havs- och vattenmyndighetens mall för "Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)" som huvudsakligen fokuserar på verksamhetsåren 2014-2016 och som innehåller många bilagor (Diarienummer hos Havs- och vattenmyndigheten: 4882-13 för VaKul i Västerhavets vattendistrikt, och 4958-13 för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt). Här redogörs bland annat för projektens betydelse för att nå miljömålen och här listas de många samhällsnyttor som projekten resulterat i.

Utförliga redovisningar av projekten och deras resultat 2010-2016 kommer också att finnas i digitala slutrapporter som är under utarbetande 2017.

Paraplyprojektens rapporter ger en översikt över det arbete som bedrivits på de enskilda länsstyrelserna och redogör mer i detalj för de länsgemensamma aktiviteterna och de länsgemensamma resultaten. De innehåller även förteckningar över rapporter och andra produkter som tagits fram av respektive länsstyrelse.

För Södra Östersjöns vattendistrikt finns även resultat sammanställda i tidigare uppföljningsrapporter. I rapporten Vad har vi gjort och hur har det gått? (pdf, nytt fönster) finns en sammanfattande utvärdering och resultatredovisning för projektets tre första år (2010-2012).

I rapporten Hur gick det sen? (pdf, nytt fönster) finns sammanfattande information, utvärdering och resultatredovisning för perioden 2010 till och våren 2015.

Dessutom finns en stor mängd internt material från projekten, exempelvis dokumentation från tvärsektoriella workshopar och fältseminarier.

Länsstyrelserna

För information om resultat och rapporter från de olika län som har medverkat i projekten, kontakta respektive länsstyrelses kulturmiljöenhet eller motsvarande. Se även information under delprojekt 3.

De flesta nya kunskapsunderlag som har tagits fram inom projekten är digitalt tillgängliga på länsstyrelsernas hemsidor. Totalt handlar det om mer än ett hundratal nya underlag med värdefull kunskap om kulturmiljöer vid vattendrag.

 Mer information

​Vill du veta mer, kontakta gärna projektledare Coco Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen i Kalmar län, telefon 010-223 85 22

Kunskapsöversikter per delområde