Delprojekt 3 - Strategisk kunskapsuppbyggnad

Delprojektet genomfördes under perioden 2012-2016. I delprojektet fanns gemensamma mål och utöver detta genomför deltagande länsstyrelserna egna projekt inom delprojektet.

De gemensamma målen var bland annat:

  • utifrån resultaten av delprojekt 1 och 2 ta fram ny kunskap i enlighet med projektets syften och mål,
  • använda de nyvunna kunskaperna i det vardagliga arbetet med åtgärder,
  • fortsätta att utveckla tvärsektoriella arbetssätt.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt har tillsammans med VaKul i Västerhavets vattendistrikt ordnat länsgemensamma aktiviteter för att stödja, effektivisera och synkronisera länsstyrelsernas arbete, bland annat tvärsektoriella workshops, fältseminarier och utbildningar för länsstyrelsernas personal. 

Länsstyrelsernas egna projekt inom delprojekt 3 (2012-2016)

I delprojekt 3 var det dags för fältarbete, det vill säga faktiska kulturmiljöinventeringar av vattendrag. Under 2012-2016 har länsstyrelserna gjort lite olika satsningar, på grund av olika behov och förutsättningar.

Länsstyrelsen Kalmar län

Länet har 2012-2013 gjort en databas med 228 vattenkraftverk samt inventerat och kulturhistoriskt värderat ett fyrtiotal vattenkraftverk i en tregradig skala. Resultaten är sammanställda i ett GIS-skikt, ett informationsblad, en rapport och i miljöbeskrivningar för de fyrtio kraftverk som besökts. Läs mer och ladda hem rapporter, informationsblad med mera på projektets sida på Länsstyrelsen Kalmar.

2014-2016 genomfördes INVÄVA – Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag. I "INVÄVA" har 230 dammar och deras miljöer inventerats och värderats i fem vattendrag i södra länet. Resultaten finns i ett GIS-skikt och i 72 rikt illustrerade miljöbeskrivningar. Det kulturhistoriska värdet har graderats i fyra nivåer. Dessutom har cirka 1 200 arkivuppgifter om kvarnar och sågar hittats och renskrivits. Mer information och de färdiga underlagen på projektets sida på Länsstyrelsen Kalmar. Arkivuppgifter om flottning har tagits fram och sammanställts i ett GIS-skikt och i en rapport.

Länsstyrelserna i Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län

Länsstyrelsen i Kronobergs genomförde 2012 en selektiv inventering av flottningslämningar, i första hand i vattendrag där biotopvårdsåtgärder och liknande planeras; Inventering av flottningslämningar och kulturhistorisk bedömning av vandringshinder i Kronobergs län 2012. Under 2013 gick Länsstyrelsen Kronoberg ihop med länsstyrelserna i Blekinge och Skåne om ett gemensamt projekt inkluderande arkivstudier om flottning, inventering flottningslämningar, samt pilotstudie om samråd/samverkan i vattenärenden. Läs mer och ladda hem rapporter med mera på projektets sida på Länsstyrelsen Kronoberg.

2014-2016 utförde de tre länen inventeringar av kulturmiljöer vid dammar med mera. De tre länsstyrelserna har tillsammans inventerat och värderat cirka 200 kulturmiljöer, företrädesvis vid dammar, och 25 delsträckor, i Badebodaån, Mieån, Vramsån, Prästebodaån-Lillån, Rössjöholmsån och Kägleån, Silletorpsån, Mörrumsån, Kårestadsån, Bräkneån, med flera vattendrag. Bland de inventerade miljöerna finns många vattenkraftverk och kvarnar. Resultaten finns presenterade i elva utförliga och rikt illustrerade rapporter. Det kulturhistoriska värdet har graderats i fem nivåer. Mer information och rapporter finns publicerade på länsstyrelsernas hemsidor Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg.

Länsstyrelsen Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2012-2016 fortsatt sina Kultur Aqua-inventeringar, i enlighet med den metod som tagits fram sedan tidigare. De har inventerat och värderat kulturmiljöer och lämningar i 73 bäckar och åar, till exempel Årån, Solgenåarna, tolv Vätternbäckar, Bruzaån, Tabergsån, Tidan, Toftaån, Kallebäcken, Kåperydsån, Lagan, Lillån, Nissans övre del, Helge å, Hjorsetån, Huskvarnaån, Hylletoftaån, Gnyltån, Storån, Sällevadsån, Röttleån, Silverån, Vämmesån, Västerån, Älgabäcken och Emåns huvudfåra.

Inventeringsresultaten redovisas i rapportserien Minnen vid vatten – Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua. För närvarande finns tolv rapporter. Kulturhistorisk värdering har skett enligt den så kallade Kultur Aqua-metoden. Arkivuppgifter om flottning har också tagits fram. Läs mer och ladda hem rapporter på Länsstyrelsens Jönköpings hemsida

Länsstyrelsen Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län har gjort kulturhistoriska utredningar i ett tiotal vattendrag; Olstorpsbäcken, Kisaån, Bulsjöån, Kapellån, Storån, Lillån i Boxholm, Stångån norr om Bjärka-Säby och Tvärån och Hällaån i Söderköping. Resultaten presenteras i tio lätt tillgängliga rapporter som inte bara beskriver identifierade kulturmiljöer och lämningar utan även karaktäriserar vattendragen utifrån dess historiska innehåll och landskap. Dessutom sammanfattas resultaten i flera fall "tematiskt". Arkivuppgifter om flottning har tagits fram. Rapporter finns på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida.

Länsstyrelsen Gotland

På Gotland har ett omfattande historiskt kartmaterial gåtts igenom varvid 1 300 historiska anläggningar och vattenverksamheter digitaliserats och gjorts tillgängliga i ett GIS-skikt som handläggarstöd. Det är uppgifter om vattenkvarnar, sågar, valkor med mera. Dessutom har en äldre broinventering digitaliserats och därmed gjorts tillgänglig. Även andra kunskapshöjande insatser har genomförts, bland annat om tvätt och byk och vattenljud.

För mer information om vad som gjorts eller pågår i de olika länen, kontakta respektive länsstyrelse.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Kalmar län

Coco Dedering
telefon 010-223 85 22

Per Lindegård
telefon 010-223 85 63

Länsstyrelsen Kronobergs län

Moa Lorentzon
telefon 010-223 74 84

Länsstyrelsen Jönköpings län

Anders Kraft
telefon 010-223 62 95

Mikael Karlsson
telefon 010-223 62 94

Länsstyrelsen Östergötland

Malin Svarvar
telefon 010-223 53 54

Länsstyrelsen Blekinge län

Karl-Oskar Erlandsson
telefon 010-224 02 27

Länsstyrelsen Gotlands län

Katarina Amér
telefon 010-223 92 03

Länsstyrelsen Skåne län

Brita Roos
telefon 010 224 12 90