Delprojekt 2 HARO-översikter

Inom delprojekt 2 har länsstyrelserna arbetat med att sammanställa befintlig kunskap för samtliga huvudavrinningsområden (HARO) inom sitt ansvarsområde.

Kunskapsöversikterna för kulturmiljö och vattenförvaltning är framtagna med en länsgemensam metod. Resultaten, i form av rapporter med kartbilagor (arbetsmaterial), sprids inom länsstyrelserna men även via hemsidan till andra som är intresserade, till exempel kommuner, vattenråd och hembygdsföreningar.

Rapporterna ska kunna användas för att fortsätta att utveckla samarbeten och nätverksbyggande mellan län och sakområden De redovisar vilken kunskap som finns idag och ger förslag på vilken ny kunskap som behövs för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag i avrinningsområdena.

Ladda gärna hem kunskapsöversikterna för avrinningsområden och kustområden i Södra Östersjöns vattendistrikt. Observera att det är arbetsmaterial, det innebär att det kan finnas felaktigheter i dem samt att de inte är tillgänglighetsanpassade för till exempel talsyntes. Kunskapsöversikterna är heller inte uppdaterade med avseende på de nya kunskapsunderlag som tagits fram inom delprojekt 3 eller de nya statusklassningar som gjorts inom vattenförvaltningen.

Om du vill ha någon rapport tillgängliggjord kontakta info.kalmar@lansstyrelsen.se.

Kunskapsöversikter per huvudavrinningsområde