Delprojekt 1 - Förstudie

Delprojekt 1: förstudien är slutförd och genomfördes huvudsakligen under 2010.

Målet med förstudien var bland annat att i samverkan med berörda länsstyrelser inom vattendistriktet:

  • Ta fram en modell för att sammanställa avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter för vattenanknutna kulturmiljöer i Södra Östersjöns vattendistrikt. Översikterna ska utgå från befintliga planeringsunderlag, redovisa brister och föreslå inriktning på fortsatt, strategisk kunskapsuppbyggnad i förhållande till både vattenförvaltningens och kulturmiljövårdens egna behov.
  • Undersöka vilka planeringsunderlag kopplat till vatten som finns var inom distriktet och huruvida de är digitaliserade eller på andra sätt lätt tillgängliga. Etablera samverkan mellan sakområdena kulturmiljö, vattenförvaltning och biotopvård, och mellan länsstyrelserna i projektet och med andra vattendistrikt.

Läs gärna mer i rapporten

Förstudie Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt. Rapporten är inte tillgänglighetsanpassad (öppnas i nytt fönster)