Pågående projekt

Vi tar hela tiden fram nya modeller, gör nya upptäckter och driver utvecklingen framåt, ofta i mindre eller större projekt. Projekten kan vara våra egna men oftast sker arbetet i samarbete med andra myndigheter eller institut. De projekt som vi samlat här är såna som vi är projektägare eller projektledare för.

Statusklassificering av hydromorfologi i kustvatten

Nu ska den hydromorfologiska statusen i landets kustvatten kartläggas. Arbetet handlar om att beskriva hur fysiska förändringar i vattnet har påverkat livsmiljön för organismer i eller i närheten av vatten. 

Miljögiftsprojektet 2018

Samrådsperiod mellan 1 november 2017 och 30 april 2018.

Målet med projektet är att, inför vattendelegationernas beslut 2018, förekomsten av vissa SFÄ, nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten är kartlagt samt att det finns förslag till MKN och åtgärder för samtliga påverkade vattenförekomster.

Projektet baseras på att EU-direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG) har kompletterats med tolv nya ämnen. Dessa har också förts in i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten. För dessa ämnen ska det beslutas om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 2018.

Under förra cykeln (2009-2016) fanns det inte möjlighet att ta hänsyn till biotillgängligheten för koppar och zink vid klassificeringen. Däremot togs ett inriktningsbeslut av vattendelegationerna under hösten 2015 att vattenmyndigheterna skulle gå vidare med modellering av biotillgängliga koncentrationer av koppar och zink i inlandsytvatten och att detta skulle läggas till i besluten 2018. Detta ingår därför också i projektet.

Problem med höga halter av PFAS-ämnen i grundvatten uppmärksammades under kartläggning och analys 2013. På grund av avsaknad av nationellt riktvärde försköts statusklassificering och riskbedömning från beslut 2015 till beslut 2018. Detta kan då också synkroniseras med kartläggningen av PFOS i ytvatten. I projektet ingår också att ta fram ett nationellt riktvärde för PFAS i grundvatten vilket ska beslutas av vattendelegationerna.

Frågor? Kontaktat Delilah Lithner (projektledare), 010-2244622, delilah.lithner@lansstyrelsen.se

Åtgärdsplaner vattenkraft

Samråd pågår mellan den 2 maj och 15 september

När ett vatten pekats ut som kraftigt modifierat vattenförekomst (KMV) och där vattenkraft är orsaken finns det behov av att ta fram åtgärdsplaner för de berörda avrinningsområdena. Det finns även behov av en sammanvägd prioritering där både naturvärde, kraftverkets respektive regleringsmagasinets nytta för energisystemet samt anläggningens kulturmiljövärde räknas in. Inom projekt Dialog vattenkraft som genomfördes 2015 tog man fram en modell för hur denna prioritering kan ske men hittills är modellen bara testad på Nissan.

Syftet med projektet är att i varje avrinningsområde ta fram förslag på  hur man kan göra prioriteringar av åtgärder för att få störst miljönytta med hänsyn till samhällsnyttan. Tillvägagångssättet ska utgå från Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft.

Det övergripande målet är, till samrådet hösten 2017, att ta fram förslag på miljökvalitetsnormer i både en samlad nationell åtgärdsplan samt för respektive avrinningsområde. Projektets mål är även att kvalitetssäkra och komplettera klassificeringarna av hydromorfologisk status, påverkan, föreslagna åtgärder samt förslag på MKN i VISS (tidsfrister och mindre stränga krav). Åtgärderna ska även vara bedömda avseende kostnad och effekt. Det innebär att definitionen av god ekologisk potential blir uttryckt i form av åtgärder som behöver genomföras per objekt.

Frågor? Kontakta Daniel Isaksson (projektledare), 073-06 48 820, daniel.isaksson@lanssstyrelsen.se

En förbättrad dataförsörjning

Vattenförvaltningsplanering sker utifrån den data som samlas in från olika datavärdar. Flera myndigheter och institut bidrar med data och mycket av det samlas och presenteras i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Men även om vi har data som täcker många områden redan behöver den förstärkas och förbättras på flera områden med data från fler datavärdar. Detta då dataförsörjningen är grunden för att få ett effektivt åtgärdsarbete med rätt åtgärder på rätt plats till rätt kostnad.

Löpande görs genomgångar av de data som redan finns och tillsammans med analyser av kommande behov, kan tydligare beställningar av och till nya datavärdar göras. Samtidigt är det viktigt att all information görs öppnare och mer tillgänglig, både för att öka transparensen och förståelsen för klassificeringar och analyser, samt för att öka användbarheten i det praktiska åtgärdsarbetet.

Målsättningen med dataförsörjningen är alltså dels att bättre uppfylla vattenförvaltningens krav på underlag, dels att få ett bättre beslutsunderlag för åtgärdsarbetet.

Frågor? Kontakta Niklas Holmgren (projektledare), 010-223 84 73, niklas.holmgren@lansstyrelsen.se.

Rapportering till EU

Arbetet med vattenförvaltningen sker i ett cykliskt förlopp som även omfattar rapporteringsskyldighet till EU-kommissionen (ramdirektivet för vatten 2000/60/eg, artiklarna 3 och 15).

Enligt Vattenförvaltningsförordningen är det Havs- och vattenmyndigheten som är den rapporterande myndigheten medan de fem vattenmyndigheterna ska sammanställa den av EU-kommissionen efterfrågade informationen och sätta samman rapporten.

Rapporten är omfattande och teknisk i sin karaktär då den huvudsakligen sker med information i XML-format och GML-filer.

Syftet med projektet är att Vattenmyndigheternas rapporter över förvaltningsplanerna ska vara färdiga, och att materialet efter att länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten granskat det, är uppladdat på Water Information System Europe (WISE) Central Data Repository (CDR) .

Frågor? Kontakta Måns Denward (projektledare), mans.denward@lansstyrelsen.se.

Kulturmiljö och vattenförvaltning

Projektet har pågått mellan 2010 - 2016 i Södra Östersjön vattendistrikt. Slutrapporten och allt material är publicerat.

LIFE IP Rich Waters

Projektet startar i januari 2017 och kommer att pågå under 7,5 år. Syftet med LIFE IP Rich Waters är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Det ska också bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige.  

VaKul - Vattenanknuten kulturmiljö

VaKul är ett projekt för att sammanföra natur- och kultur-intressen inom vattenförvaltningen. Syftet är att rädda värdefulla kulturmiljöer samtidigt som biotoper kan återställas eller förbättras vid den pågående restaureringen av våra vattendrag.