Statusklassificering av hydromorfologi i kustvatten

Arbetet handlade om att beskriva hur fysiska förändringar i vattnet har påverkat livsmiljön för organismer i eller i närheten av vatten.
Bullerö

​Målet med projektet var att ta fram underlag och utarbeta en metod för att därefter, tillsammans med kustlänsstyrelserna, genomföra klassificering av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (eller ett urval av dessa) i kustvatten enligt bedömningsgrunder i HVMFS 2013:19. Projektet genomfördes som ett underlag inför beslut om åtgärdsprogram och MKN 2021.

Förstudie 

Projektet inleddes under 2016 med en förstudie, tillsammans med Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten.  Förstudien syftade  till att utreda frågeställningar, inventera tillgängliga dataunderlag och lämpliga analysmetoder samt att skapa resultat i form av ett beslut om vilka kvalitetsfaktorer och parametrar det är lämpligt att gå vidare med för att genomföra en klassning och var det finns behov av ytterligare underlag.

Pilotstudie

En pilotstudie  startades i november 2016. Pilotstudien innefattade 6  kustområden med spridning över hela landet. Syftet var att arbeta fram en metod för klassificering av hydromorfologiska typer, påverkanstryck och slutligen hydromorfologisk status som kan appliceras på hela Sveriges kuststräcka.

Resultatet av pilotstudien utvärderas för att sedan kunna skalas upp på nationell nivå.  De nationella klassningarna granskas av ansvarig länsstyrelse.

Kontakt

Sonja Råberg (projektledare), 010-223 15 43, sonja.raberg@lansstyrelsen.se