Arbetsmoment och metoder

Under en förvaltningscykel är det flera moment som är beroende av varandra. Gemensam nationell planering samt löpande avstämningar med myndigheter, länsstyrelser och styrgrupper ger bra förutsättningar till att kunna anpassa planeringen efter verkligheten.

Allt arbete utgår från att vattendelegationen vart sjätte år ska ta beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer.

Underlagen till dessa produkter kommer från momenten övervakningkartläggning och analyssamhällsekonomisk konsekvensanalys, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram (med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning). Arbetet förankras med löpande samverkan.