Så här arbetar vi

I vattenförvaltningsarbetet är det flera moment som återkommer var sjätte år. Vi har under den här fliken försökt tydliggöra hur vattenmyndigheterna genomför sitt arbete och vilka metoder vi använder.

De fem vattenmyndigheterna leder vattenförvaltningsarbetet och samordnar det arbete som länsstyrelserna gör genom beredningssekretariaten. De fem vattenmyndigheterna gör mycket av arbetet gemensamt för att arbetssätten ska vara lika och för att det är ett bra sätt att ta tillvara resurser och kompetens.

Arbetet inom de olika delarna sker i olika nationella arbetsgrupper och nätverk, hela tiden parallellt med varandra. Arbetsgrupperna har ansvaret att löpande rapportera till vattenvårdsdirektörerna om hur arbetet fortskrider samt lyfta strategiskt viktiga punkter för gemensamt ställningstagande.

En viktig hörnsten i arbetet är delaktighet och samverkan. Arbetet sker i samverkan med myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket med flera) länsstyrelser samt regionala referensgrupper. Inför större beslut ska det även hållas samråd.

Till kansliernas och arbetsgruppernas hjälp finns beredningssekretariaten på länsstyrelserna.