Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
36
Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt? Vad behöver prioriteras de närmaste åren
för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre? När fattas viktiga beslut hos vattenmyndigheterna, vilka samråd planeras och när har du som är intresserad möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång?

Vattenmyndigheternas samråd kring ”Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor” handlar om just dessa frågor. Samrådet ger en möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som ska genomföras de närmaste åren, innan förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 fastställs i slutet av 2021. Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har valt att samarbeta kring detta samråd som baseras på ett gemensamt samrådsdokument.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 och riktar sig till alla som är intresserade och berörs av vattenfrågor. Samrådsmöten  kommer att anordnas i distrikten.

I samrådsdokumentet finns frågor som vattenmyndigheterna är särskilt intresserade av att få svar på under samrådet, men alla synpunkter som vi kan använda är välkomna. Från och med februari kommer det att finnas en webbenkät att svara på, för att det ska vara enkelt att lämna sina synpunkter.

Ta möjligheten att lämna synpunkter och information till vattenförvaltningsarbetet!
Kommentar:
Samrådshandlingen är skickad i tryckt form till samtliga länsstyrelser, kommuner samt vattenråd i distrikten. För ytterligare exemplar hänvisas till den digitala versionen för egen utskrift. Ett antal dokument kommer att finnas att tillgå i samband med samrådsmötena i distriktet.