Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016 - Elva länsstyrelser i samverkan

Löpnummer:
Kalmar län 2017:07, Västra Götalands län 2017:38
Diarienummer:
Kalmar län 537-3015-14, Västra Götalands län 436-5029-16
ISBN/ISSN-nr:
Kalmar län 0348-8748, Västra Götalands län 1403-168X
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Under åren 2010-2016 har elva länsstyrelser i två vattendistrikt i södra Sverige arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt internt på myndigheterna. I den här rikt illustrerade skriften presenteras projekten, deras resultat och samhällsnytta, vad som behöver göras framgent och var du hittar mer information.

Projekten har finansierats av Riksantikvarieämbetet anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, Havs- och vattenmyndigheten anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt och Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt samt de elva medverkande länsstyrelserna.
Kommentar:
Rapporten är tryckt i 500 ex. Rapporten finns digitalt tillgänglig som pdf även på respektive länsstyrelsehemsida.