Miljökvalitetsnormer Södra Östersjöns vattendistrikt 2009

Miljökvalitetsnormer Södra Östersjöns vattendistrikt 2009
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) har beslutat om föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Dessa finns antagna i Författningssamling för Kalmar län 2009:81 nedan.

I bilaga 1 och 2 till författningen anges vilka miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten fastställt för varje yt- respektive  grundvattenförekomst och när dessa ska uppnås. Där framgår även i vilka fall Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl för undantag från de grundläggande kraven att uppnå god yt- och grundvattenstatus samt god ekologisk potential i vattenförekomsterna senast 2015. Det framgår också vilka särskilda krav som gäller för de vattenförekomster som ingår i skyddade områden.

Bilaga 3 innehåller en redogörelse för vilka vattenförekomster som förklaras som konstgjorda eller kraftigt modifierade.

Är du intresserad av ett speciellt vatten går det att använda databasen VISS (Vatten Informations System Sverige) för att se vilken miljökvalitetsnorm som gäller för just ditt vatten.

För mer information om miljökvalitetsnormerna - se kapitlet Sammanfattning av miljökvalitetsnormer i Förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattenmyndighet.
Kommentar: