Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt 

Bild av framsidan av rapporten
Löpnummer:
2009:05 
Diarienummer:
537-13926-2008 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
250 
Länsstyrelserna i de södra vattendistrikten har i enlighet med uppdrag 51b i regleringsbrevet för 2007 arbetat med att inventera behovet av och möjligheterna till åtgärder i kustnära miljöer. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter i dessa distrikt har getts en samordnande roll i arbetet. Denna rapport avser de delar av uppdraget som är avgränsade till Norra Östersjöns Vattendistrikt och de kustlän som ingår däri; Södermanland, Stockholm och Uppsala.
Övriga relaterade filer: