Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt

Bild av framsidan av rapporten "Övergödda havsvikar och kustnära sjöar".
Löpnummer:
2009:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
250
Länsstyrelserna i de södra vattendistrikten har i enlighet med uppdrag 51b i regleringsbrevet för 2007 arbetat med att inventera behovet av och möjligheterna till åtgärder i kustnära miljöer. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter i dessa distrikt har getts en samordnande roll i arbetet. Denna rapport avser de delar av uppdraget som är avgränsade till Norra Östersjöns Vattendistrikt och de kustlän som ingår däri; Södermanland, Stockholm och Uppsala.
Kommentar: