Områden och källor som göder havet mest inom Norra Östersjöns vattendistrikt

Bild av framsidan av rapporten "Områden och källor som göder havet mest".
Löpnummer:
2009:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
98
Länsstyrelsen i Västmanlands län, som även är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, fick genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut den 25 januari 2007 ur anslaget 34:3 i uppdrag att ta fram underlag för vilka områden som göder havet mest. Bakgrunden till uppdraget är att Naturvårdsverket, i samråd med 15 andra myndigheter, arbetat fram en Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, 2006). Uppdragsbeskrivningen finns i aktionsplanens uppdrag 1. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att ge vattenmyndigheten för Södra Östersjön uppdraget “Finn de områden som göder havet mest” i enligt med Aktionsplanen. Genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut fick även vattenmyndigheten för Norra Östersjön och vattenmyndigheten för Västerhavet motsvarande uppdrag. Uppdraget för Norra Östersjön redovisades i en sammanfattad form i december 2008 (Länsstyrelsen Västmanland, 2008).

Delar av uppdraget har utförts i samarbete med vattenmyndigheterna för Södra Östersjön och Västerhavet. En styrgrupp och referensgrupp har följt arbetet och varit gemensam för vattenmyndigheterna för Norra och Södra Östersjön.

Slutsatserna bör också beaktas tillsammans med resultaten från regeringsuppdraget “Inventering av behovet av och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar” som utförts av länsstyrelserna i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län, med Vattenmyndigheten för Norra Östersjön som samordnare (Länsstyrelsen Västmanland, 2009). Andra regeringsuppdrag som har anknytning, till exempel vad gäller lokalisering av åtgärder, är “Planeringsunderlag för att återskapa våtmarker i odlingslandskapet” och “Minskad påverkan på havsmiljön från enskilda avlopp” (Länsstyrelsen Stockholm, 2008).
Kommentar: