Miljökonsekvensbeskrivning för åtgärdsprogram 2009-2015 för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Miljökonsekvensbeskrivning för åtgärdsprogram 2009-2015 för Norra Östersjön
Diarienummer:
537-10297-09 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
44 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av åtgärdsprogrammet 2009-2015 för Norra Östersjöns vattendistrikt godkändes den 16 december 2009. MKB:n är en del av den miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I MKB:n ska den positiva och negativa miljöpåverkan som genomförandet av programmet kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.

Vid beställning skickas alla beslutsdokumenten, dvs Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram, och Miljökonsekvensbeskrivning.
Övriga relaterade filer: