Miljökonsekvensbeskrivning för åtgärdsprogram 2009-2015 för Norra Östersjöns vattendistrikt

Miljökonsekvensbeskrivning för åtgärdsprogram 2009-2015 för Norra Östersjön
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
44
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av åtgärdsprogrammet 2009-2015 för Norra Östersjöns vattendistrikt godkändes den 16 december 2009. MKB:n är en del av den miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I MKB:n ska den positiva och negativa miljöpåverkan som genomförandet av programmet kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas.

Vid beställning skickas alla beslutsdokumenten, dvs Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram, och Miljökonsekvensbeskrivning.
Kommentar: