Arbetsprogram med tidplan i Bottenvikens vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
537-9273-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
26
Vad behöver prioriteras de närmaste åren för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre? När fattas viktiga beslut hos vattenmyndigheterna, vilka samråd planeras och när har du som är intresserad möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång? Vattenmyndigheternas samråd kring ”Arbetsprogram med tidplan” handlar om just dessa frågor. Samrådet ger en möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som ska genomföras de närmaste åren, innan förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 fastställs i slutet av 2021.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 och riktar sig till alla som är intresserade och berörs av vattenfrågor. Samrådsmöten kommer att anordnas i distrikten.

I samrådsdokumentet finns frågor som vattenmyndigheterna är särskilt intresserade av att få svar på under samrådet, men alla synpunkter som vi kan använda är välkomna. I februari kommer det att finnas en webbenkät att svara på, för att det ska vara enkelt att lämna sina synpunkter.

Ta möjligheten att lämna synpunkter och information till vattenförvaltningsarbetet!
Kommentar:
Samrådshandlingen är skickad i tryckt form till samtliga länsstyrelser, kommuner samt vattenråd i distrikten. För ytterligare exemplar hänvisas till den digitala versionen för egen utskrift. Ett antal dokument kommer att finnas att tillgå i samband med samrådsmötena i distriktet. Genom att klicka på bilden till höger öppnar sig publikationen.