Övervakning av vattnet

För att följa tillståndet i distriktets vatten ska varje vattenmyndighet upprätta ett övervakningsprogram. Vattenmyndigheterna bedriver ingen egen övervakning utan är beroende av andra aktörers övervakningsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Samverkan är därför en viktig del i vattenmyndigheternas arbete med att anpassa övervakningen så att vattenförvaltningens behov tillgodoses.

Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt ska upprätta ett program för övervakning av grundvatten, inlandsvatten och kustvatten inom distriktet. Övervakningen ska ge en heltäckande bild av tillståndet i distriktets vatten och ge svar på om de åtgärder som genomförs får effekt i miljön. Övervakningsprogrammen rapporteras till EU och ska revideras minst vart sjätte år.  

Sverige har sedan länge ett utbyggt system för övervakning av vatten fördelat på olika aktörer som till exempel kommuner, statliga myndigheter och verksamhetsutövare. Vattenmyndigheterna bedriver inte någon egen övervakning utan använder till sina övervaknings- program ett urval av stationer från den övervakning som bedrivs av andra. I och med vattenförvaltningsarbetet kom nya krav på övervakningen vad gäller omfattning, metoder och bedömningar. För att de nya kraven ska tillgodoses i den övervakning som bedrivs samverkar vattenmyndigheterna med de huvudmän som ansvarar för vattenrelaterad övervakning. Målet är att vi stegvis ska utarbeta ett övervakningsnätverk som är bättre anpassat till vattenförvaltningens behov.

Det första övervakningsprogrammet för vattendistrikten beslutades 2006 och rapporterades till EU i mars 2007. Nu pågår arbete med att ta fram nästa övervakningsprogram som ska fastställas i juni 2012.  

Den övervakning som ingår i vattenmyndigheternas övervakningsprogram, och som rapporteras till EU, utgör bara en del av de undersökningar som genomförs och som ligger till grund för statusklassificeringar och bedömningar. I databasen VISS finns mer information om den övervakning som genomförs.

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.   

www.viss.lansstyrelsen.se