Åtgärder för bättre vatten

I december 2009 beslutades om åtgärdsprogram, som redovisar de åtgärder som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås i de vatten som riskerar att inte nå god status.

För de vatten som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås. I december 2009 beslutades om åtgärdsprogrammen för vattendistrikten. Programmen redovisar de åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta om miljökvalitetsnormerna ska uppnås.

Ett exempel på konkreta åtgärder som kan bli resultatet när kommuner och myndigheter vidtar de övergripande åtgärderna visas i figuren nedan: 

Utsläpp av kväve och fosfor från jordbruksmark är en av orsakerna bakom problemen med övergödning. Enligt åtgärdsprogrammet behöver Jordbruksverket och länsstyrelserna prioritera sin rådgivning till jordbruksföretag som ligger i områden där vattenförekomster inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status. Rådgivningen kan resultera i konkreta åtgärder hos det enskilda jordbruksföretaget, till exempel hur gödsel lagras och hanteras och val av grödor att odla. De konkreta åtgärderna kan i sin tur minska utsläppen av kväve och fosfor till vattnet.

Åtgärdsprogrammen riktar sig till kommuner och myndigheter. Exakt hur de ska genomföras avgör respektive myndighet. Detta innebär att åtgärdsprogrammen inte uttryckligen riktar sig till företag och privatpersoner. Det är först när åtgärderna börja genomföras som företag och privatpersoner blir direkt berörda. Till exempel kan högre reningskrav för enskilda avlopp innebära att ett hushåll måste investera i effektivare utrustning för rening av avloppsvatten för att minska övergödningen. En industri med miljöfarlig verksamhet kan behöva vidta åtgärder för att leva upp till nya krav då förändringar gjorts i deras tillstånd enligt miljöbalken.

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska åtgärderna vara vidtagna senast 2012. Åtgärdsprogrammet ställer krav på att myndigheter och kommuner återrapporterar till vattenmyndigheten hur arbetet med åtgärderna genomförs. Genom att åtgärderna följs upp med jämna intervall kan vattenmyndigheten löpande utvärdera effekten och ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder.

Beslut för bättre vatten

Mer information om vattenmyndigheternas beslut från 2009.