Vattenförvaltningens arbetscykel

Under vattenförvaltningens sexåriga arbetscykler genomförs en rad arbetsmoment som till viss del bedrivs parallellt. Den första förvaltningscykeln avslutades 2009. Samma år inleddes den nuvarande förvaltningscykeln som sträcker sig fram till 2015. I varje cykel genomförs ett antal olika arbetsmoment som är starkt sammankopplade och är beroende av varandra. Stegvis förbättras metoderna och underlagen och arbetet drivs framåt.

I varje cykel analyseras och beskrivs tillståndet i vattenförekomsterna. Till grund för beskrivningarna ligger bland annat data från övervakning och olika typer av analyser. Baserat på tillståndet i vattenmiljöerna och den påverkan som vattnet utsätts för arbetas ett åtgärdsprogram fram. För varje vattenförekomst fastställs vilket kvalitetskrav som ska gälla, det vill säga vilken miljökvalitetsnorm vattnet ska ha. I slutet av varje cykel fastställer vattendelegationen åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer, som blir utgångspunkt för arbetet under kommande cykel.  

Ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete måste utvecklas i samverkan med de som berörs. Genom samverkan mellan berörda intressenter och ansvariga myndigheter blir vattenförvaltningsarbetet mer effektivt. Intressekonflikter och problem upptäckts på ett tidigt stadium och allmänheten kan bidra med sina kunskaper och ge ett bredare perspektiv på frågorna.  

Första förvaltningscykeln fokuserades på att bygga upp stor kunskap om våra vatten och vad som behöver göras för att bevara och förbättra vattenkvaliteten. Fokus under den innevarande förvaltningscykeln har legat på fördjupning av kunskapsunderlag och kvalitetssäkring av vattenmiljödata för säkrare riskbedömning och statusklassificering. Även bättre underlag för åtgärdsprogrammet som ska beslutas 2015 är prioriterat. Parallellt med detta sker myndigheters och kommuners arbete med genomförande av åtgärdsprogrammet från 2009.

Figur över vattenförvaltningens arbetscykel. Illustration: Kreation AB

Vattenförvaltningens arbetscykel. Illustration: Kreation AB

Beslut för bättre vatten

Mer information om vattenmyndigheternas beslut från 2009.