Organisation

 

Ansvaret för genomförandet av vattendirektivet delas av många. Från riksdag och regering via vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna till flera andra myndigheter, företag, universitet, vattenvårdsorganisationer och privatpersoner.

De grova riktlinjerna dras upp av EU genom ramdirektivet för vatten. På nationell nivå är riksdag och regering ytterst ansvariga för att Sverige, i likhet med övriga EU-länder, genomför de krav som finns i direktivet. I Sverige har regeringen beslutat om en vattenförvaltningsförordning, den svenska tolkningen av vattendirektivet.

De 21 länsstyrelserna i Sverige har fått det gemensamma ansvaret för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön i hela landet. Men utifrån tanken att det är vattnets avrinningsområden som styr områdesindelningen har Sverige delats in i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyndighet och ansvarar för beslut och samordning:

  • Länsstyrelsen Norrbotten: Bottenvikens vattendistrikt
  • Länsstyrelsen Västernorrland: Bottenhavets vattendistrikt
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län: Norra Östersjöns vattendistrikt
  • Länsstyrelsen Kalmar län: Södra Östersjöns vattendistrikt
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Västerhavets vattendistrikt

 

Vattenmyndigheterna håller ihop distrikten
Vattenmyndigheternas roll är framförallt samordnande inom det egna vattendistriktet. Ett nationellt samarbete mellan vattenmyndigheternas kanslier och med Havs- och vattenmyndigheten ska se till så att samtliga intressenter arbetar mot samma mål.

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som består av sakkunniga representanter utsedda av regeringen. Delegationen beslutar om större frågor för hela vattendistriktet, till exempel miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Varje vattenmyndighet har också ett kansli som samordnar arbetet i och mellan vattendistrikten.

Länsstyrelserna har en viktig samordningsroll
På regional nivå har länsstyrelserna ett stort ansvar och brett uppdrag inom vatten- och miljöområdet. Länsstyrelsernas uppgift är bland annat att övervaka tillståndet i länets vatten och att utöva tillsyn över verksamheter med koppling till vatten. På varje länsstyrelse finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten att genomföra vattenförvaltningsförordningen. Arbetet ska ske i dialog med kommuner och lokala vattenintressenter via till exempel vattenråd.

Myndigheter och kommuner ansvarar för tillämpningen
Myndigheter
på nationell nivå, som Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU), tar fram föreskrifter och ger vägledning. Fler myndigheter som har ansvar för frågor som påverkar vattenförvaltningen är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Boverket och SMHI.

På lokal nivå vilar sedan ett stort ansvar på kommunerna. De ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering; frågor med tydliga kopplingar till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

Fler som deltar
Forskningsinstitut
, högskolor och universitet bidrar med värdefull kunskap. Frivilliga sammanslutningar som vattenvårdsförbund och vattenråd deltar i arbetet med vattenförvaltningen och bidrar med kunskap om lokala förhållanden. Företag med verksamhet som påverkar vattnet, till exempel industrier, lantbruk och skogsbruk, tar sin del av ansvaret. Dels genom att följa lagar och regler, dels genom frivilliga insatser och investeringar för att minska företagets miljöpåverkan.

Som privatperson kan du ta ditt ansvar genom att till exempel spara på vattnet i hemmet, tänka på vad du slänger i toaletten, undvika att tvätta bilen på gatan hemma eftersom vattnet ofta rinner ut i närmaste vattendrag och inte använda kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Du kan också engagera dig i frågor som handlar om hur vi ska använda och skydda vårt vatten.

Sveriges fem vattendistrikt