Samrådsperioden är avslutad

Vattenmyndigheterna har avslutat sin samrådsperiod som startade i november 2014, gällande Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt.

Karta över Sverige och indelningen i vattendistrikt

Under de senaste månaderna har ett femtiotal möten genomförts runt om i landet. Och samrådssynpunkter har kommit in från myndigheter, kommuner, organisationer och privatpersoner.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att sammanställa alla synpunkter och revidera planer och program. I början på sommaren publiceras inkomna samrådssynpunkter på vår webbsida.

Beslut i december

I december fattar Vattendelegationerna i respektive vattendistrikt beslut om ny Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram, med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning, för perioden 2015-2021. Se kalendern för mötesdatum för respektive vattendelegation.

Varje distrikt har egna dokument:

Samrådet har omfattat:

Förslag till förvaltningsplan

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen på kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också inriktningen för kommande arbete i vattendistriktet.

Förslag till miljökvalitetsnormer

Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna (MKN) presenteras i tabellform och anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. MKN är utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Förslag till åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att MKN ska kunna följas och riktar sig till myndigheter och kommuner. En viktig målsättning är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas på ett kostnadseffektivt sätt.

I åtgärdsprogrammet beskrivs även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet. Till åtgärdsprogrammet finns också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 

Riskhanteringsplaner

De länsstyrelser som har ansvar för att ta fram riskhanteringsplaner enligt översvämningsdirektivet samråder dessa under första halvåret 2015, se information på respektive länsstyrelses webbplats.