Nyhetsarkiv 

Avgränsare: VästerhavetTa bort avgränsare
Din sökning gav 76 träffar
 • 17 projekt får pengar av Havs- och vattenmyndigheten

  2014-02-20

  Av de 59 intresseanmälningarna som länsstyrelserna skickat till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har 17 projekt fått godkänt och får därmed ta del av de 40 miljoner kronor som avsatts för särskilda åtgärder inom vattenförbättrande åtgärder.

 • Hur får vi bättre vatten i framtiden?

  2013-10-31

  Sveriges fem vattenmyndigheter har genomfört ett samråd för att diskutera vilka vattenfrågor som är viktigast att arbeta med framöver. Nu finns en sammanställning tillgänglig med inkomna synpunkter samt kommentarer från vattenmyndigheterna om hur arbetet går vidare med att förbättra kvaliteten i Sve...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  2013-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Regeringen föreslår ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt

  2013-09-10

  Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning.

 • Vattenförvaltningsarbetet i Västerhavet uppmärksammas

  2013-09-04

  I Miljöaktuellts senaste nummer redovisas en sammanställning av resultaten från årets kommunrankning i miljöfrågor. Glädjande är att 6 av kommunerna inom Västerhavet hamnar i topp 20-listan på miljörankningen. Vattenmyndigheternas återrapportering av åtgärder i vattenförvaltningen är en del av under...

 • Teknisk fiskväg vid Ålgårda

  2013-08-27

  Nu är arbetena i full gång med att bredda intagskanalen till kraftverket och installation av ett fiskvänligt galler med tillhörande fiskränna.

 • Inkomna svar på samrådet om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor är nu tillgängliga

  2013-06-28

  Ta del av vad myndigheter, centrala verk, kommuner, branschorganisationer, vattenråd med flera tycker är viktigt i det kommande arbetet med den förvaltningsplan som beslutas 2015. Vi har nyligen uppmärksammats om att det tyvärr har uppstått ett fel med pdf:erna. Långa svar som lämnats i webbenkäten...

 • Samarbete nyckeln för kommunalt vattenförvaltningsarbete

  2013-06-25

  Under våren avslutade Miljösamverkan Västra Götaland ett projekt för att ge kommunerna ökad kunskap och verktyg för att arbeta med tillsyn i vattenförvaltningsarbetet.

 • Åtgärdsarbete med fokus på mydighetssamarbete

  2013-06-25

  I projektet Skog Å Mjölk har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen testat gemensamma rådgivningar för att öka markägarnas medvetande om hur olika brukningsmetoder har effekt på vattenmiljön.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 2 ute nu

  2013-06-19

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Nytt förslag till en strategi om hur Sverige behöver anpassa övervakningen till ramdirektivet för vatten

  2013-06-13

  I 15 punkter redovisar vattenmyndigheterna hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist och behovsanalys utifrån nuvara...

 • Stor aktivitet hos vattenråden i Västerhavet

  2013-06-12

  Vattenrådens årsredovisningar visar på en mycket stor aktivitet hos vattenråden!

 • Nu finns åtgärdsbiblioteket i VISS!

  2013-06-03

  Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter m.fl. stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram.

 • Framtagande av nationella åtgärdsunderlag

  2013-05-21

  Vattenmyndigheterna har startat ett projekt för att ta fram nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till diffusa förluster från jordbruksmark och enskilda avlopp.

 • Kokbok för kartläggning och analys

  2013-04-25

  Vattenmyndigheterna tagit fram Kokbok för kartläggning och analys 2013-2014 som är en samling hjälpredor med syfte att förtydliga gällande handböcker inför arbetet med klassificering av status, påverkan, miljöproblem, risk samt framtagande av förslag till miljökvalitetsnormer under främst perioden 2...

 • Vattenmyndigheten deltar på workshop i Bryssel

  2013-04-19

  Fredagen den 19 april deltar vattenmyndigheten på en workshop om hur vattendirektivet kan integreras i landsbyggsprogrammet för 2014-2020 på ett effektivare sätt.

 • Genomförda samrådsmöten i Västerhavet

  2013-04-02

  Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har genomfört samrådsmöten kring Arbetsprogram och Översikt av väsentliga frågor.

 • SGU utbildar länsstyrelsens handläggare

  2013-03-25

  Den 21 maj kommer SGU att hålla i en utbildning om provtagning av grundvatten. Utbildningen anordnas för handläggare på länsstyrelserna i Södra Östersjöns och Västerhavets distrikt.

 • Planera för dricksvatten – ny informationsfilm om dricksvatten

  Vita fält mot svart botten med texten Hotet mot dricksvattnet - planera för framtidens dricksvatten
  2013-03-22

  Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Stärkt planering, nya vattenskyddsområden och samverkan är viktiga faktorer för arbetet med en säker dricksvattenförsörjning. Nu lanserar Nationellt n...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev vattenblänk - nr 1 ute nu

  Vita fält mot svart botten med texten Hotet mot dricksvattnet - planera för framtidens dricksvatten
  2013-03-22

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner.