Nyhetsarkiv 

Avgränsare: VästerhavetTa bort avgränsare
Din sökning gav 91 träffar
 • Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

  2015-12-11

  Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, för...

 • Dags att berätta vad som gjorts under 2015

  2015-11-30

  I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är det beslutat att samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. Nu är det dags att berätta vad som gjorts under 2015.

 • Förtydligande kring informationen i senaste Vattenblänk

  2015-10-27

  Vattendelegationen i Västerhavet diskuterade de ändringar vattenmyndigheterna gjort sedan samrådet och att delegationen uppdrog åt kansliet att göra förändringar inom några områden. De slutliga besluten kommer att fattas under mötena i december.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev nr 3 2015 - ute nu

  2015-10-21

  Årets tredje Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet

  2015-06-22

  Utvalgte temaer i forslag til forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene), er nå lagt ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fr.o.m. 16.6.2015 t.o.m. 1.10.2015.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 2 2015 ute nu

  2015-06-17

  Årets andra Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar

  2015-05-05 Pressmeddelande:

  Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat ...

 • Möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplaner

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-04-17

  Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Nu ges berörda i de båda kommunerna möjlighet att ge synpunkter på de riskhanteringsplaner som Länsst...

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 1 2015 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-03-19

  Årets första Vattenblänk finns nu att ladda ner.

 • Höga vattenstånd – en utmaning för framtidens planering

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-01-13 Pressmeddelande:

  Höga vattennivåer och snabbt varierande flöden i vattendrag är utmaningar i arbetet med att nå både EU:s och våra svenska mål om bra vatten.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  Kraftigt regn på trästaket
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev- nr 4 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-12-17

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Bättre vatten kräver prioriteringar

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-12-02 Pressmeddelande:

  Bristfälliga enskilda avlopp, vandringshinder i vattendrag och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Det är vad Vattenmyndigheten Västerhavet tar fram som exempel på sådant som behöver åtgärdas för att förbättra Västsveriges sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

 • Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-11-25

  Just nu pågår ett samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram. I ett reportage från SVT Västnytt pratar Vattenmyndigheten i Västerhavet om åtgärden minskad vägsaltning.

 • Var med och påverka vattenförvaltningen

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Stor uppslutning för blivande kustvattenråd Halland och Båstad

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-10-22

  Uppstartskonferensen för kustvattenråd Halland och Båstad den 18 okt i Falkenberg lockade över 100 personer med intresse och engagemang för kustvattnet.

 • Vattenmyndigheternas nyhetsbrev - nr 3 ute nu

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-10-10

  Ett nytt nummer av Vattenblänk finns nu att ladda ner

 • Marint skräp i fokus på Västerhavsveckan

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-08-12

  Länsstyrelsen och Havsmiljöinstitutet deltog tillsammans under årets upplaga av Västerhavsveckan för att att visa upp och berätta om problemen med marin nedskräpning längs västkusten.

 • Fortsatt stor aktivitet i vattenråden i Västerhavets vattendistrikt

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-08-12

  Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt har inkommit med årsredovisningar för 2013. I årsredovisningen listar vattenråden vilka aktiviteter som genomförts under året och även vad som planeras för det kommande året.

 • På rätt kurs för bättre vatten

  Kraftigt regn på trästaket
  2014-07-17

  Arbetet med vår vattenkvalitet är på rätt kurs. Det visar summeringen av fjolårets åtgärdsinsatser som Västerhavets vattenmyndighet har gjort. Sammanställningen visar att kommunerna nu blir allt bättre på att integrera miljökvalitetsnormerna för vatten i sin planering.