Rapportering av genomförda åtgärder 2017

Varje år rapporterar myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten hur åtgärderna har genomförts under föregående år. Nu publiceras den första rapporteringen av åtgärdsprogrammet 2016-2021. Det är tydligt att vattenförvaltningens begrepp, verktyg och underlag nu är etablerade och används av handläggare på olika nivåer.

​Sedan 2010 har myndigheter och kommuner årligen rapporterat om genomförda åtgärder inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheterna sammanställer inkomna svar i en rapport. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av hur arbetet med åtgärdsprogrammet fortlöper.

De inkomna svaren för år 2017 visar att så väl kommuner som länsstyrelser arbetar brett inom sina organisationer för att se till intressen kring vatten. Även de centrala myndigheterna har börjat samverka mer med varandra och med länsstyrelser och kommuner, för att verkställa åtgärderna. Det är även tydligt att vattenförvaltningens begrepp, verktyg och underlag nu är etablerade och används av handläggare på olika nivåer.

Återrapportering från nationella myndigheter

Bland de nationella myndigheterna har det flesta påbörjat arbetet med sina åtgärder. I de fall de inte har startat beror det på bristande resurser eller lagändringar som är på gång.  Till exempel har Kammarkollegiet ännu inte inlett arbetet med sin åtgärd, då de inväntar ny lagstiftning och upprättandet av en nationell prövningsplan för vattenkraften. Eftersom åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder kopplande till varandra i en "blå tråd", där det ena ska leda till det andra, är det viktigt att åtgärder kommer igång och genomförs i tid.

Ofta är de nationella myndigheternas åtgärder en förutsättning för att länsstyrelser och kommuner ska kunna genomföra sina.

Länsstyrelserna har fokus på vattentillgång och kvalitet

Återrapportering 2017 visar att ett stort fokus hos länsstyrelserna ligger på att säkra vattentillgång och vattenkvalitet i samarbete med kommunerna. Det kan bland annat kopplas till problem med vattenbrist som funnits runt om i landet. Ett brett samarbete sker kring de regionala vattenförsörjningsplanerna genom revidering av befintliga vattenförsörjningsplaner. Hela 13 länsstyrelser har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan i samarbete med samtliga kommuner i länet.

Återrapporteringen från länsstyrelserna visar även en väl inarbetad rådgivning för minskad påverkan från växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel, för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Men rådgivningen hamnar inte alltid i de avrinningsområden där miljökvalitetsnormerna inte uppnås för övergödning. En mer riktad rådgivning borde kunna ske.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska leda till att miljökvalitetsnormerna i 26 000 vattenförekomster nås. Lösningarna kräver ofta ett lokalt perspektiv. Där är kommunernas engagemang avgörande för kunskap och tillämpning av befintliga verktyg. Resultatet från enkäten visar att engagemanget finns men att det finns områden där fortsatt utveckling krävs.  Behovs- och tillsynsplaner för tillsyn och tillämpningen av PBL i plansammanhang är ett sådant exempel.

Ta del av rapporten Genomförda åtgärder 2017.