Vattendelegationerna skickar åtgärdsprogrammen till regeringen

Strax efter samrådsperiodens slut i maj gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva förslagen till åtgärdsprogram för perioden 2015-2021. Regeringens beslut att pröva åtgärdsprogrammen kom den 19 november. Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

- Vi ser positivt på att det finns ett brett engagemang för vattenförvaltningen och vi tror att prövningen kan leda till en tydligare politisk förankring och acceptans av åtgärdsprogrammen, säger Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Prövningen kan leda till att regeringen fastställer hela eller delar av åtgärdsprogrammen. Det kan också innebära att regeringen beslutar att till exempel vattenmyndigheten ska ta fram ett nytt förslag.

- Beslutet från vattendelegationen innebär att vi avstår från att fastställa såväl nytt åtgärdsprogram som ny förvaltningsplan och nya miljökvalitetsnormer. Vi bedömer att det underlättar regeringens prövning av helheten. Samtidigt ger det en signal om att prövningen behöver gå snabbt så att inte genomförande av åtgärder och revidering av normer skjuts för långt på framtiden, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

Processen med att ta fram åtgärdsprogrammen har varit både givande och lärande.

-Vi har haft värdefulla dialoger med myndigheter och kommuner och fått in synpunkter från såväl privatpersoner som bransch- och intresseorganisationer under samrådet. Trots motstående intressen så kan vi tillmötesgå flertalet synpunkter utan att göra avkall på kravet att uppnå miljökvalitetsnormerna, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt.

Enligt Miljöbalken ska Sverige ha fattat sina beslut om vattenförvaltningen för åren 2015–2021 senast den 22 december 2015. I beslutet som kom den 19 november förtydligas att det är de uppdaterade versionerna av åtgärdsprogrammen, inte samrådsversionerna som ska ligga till grund för prövningen.