Bättre vatten kräver prioriteringar

Bristfälliga enskilda avlopp, vandringshinder i vattendrag och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Det är vad Vattenmyndigheten Västerhavet tar fram som exempel på sådant som behöver åtgärdas för att förbättra Västsveriges sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

Vattenmyndigheten Västerhavet föreslår i sitt nya åtgärdsprogram en mängd åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i det område som ingår i distriktet. Totalt beräknas kostnaden för de styrmedel som föreslås bli knappt tre miljarder för hela Sverige. Och priset för de konkreta åtgärderna beräknas bli drygt fyra miljarder årligen.

EU-krav på bra vattenkvalitet

Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska ha bra kvalitet. Vattenmyndigheten har de senaste åren sammanställt en stor mängd information om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket kvar att förbättra.

– Det är dags att vi slår hål på myten om att Sverige har väldigt bra vatten, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. Jämfört med många andra europeiska länder har Sverige gott om vatten men det är inte samma sak som att alla våra vatten har bra kvalitet.

Inom vattenförvaltningen finns idag god kunskap om vilka åtgärder som behöver sättas in och var någonstans. Åtgärderna som föreslås är både styrmedel för myndigheter och konkreta åtgärder på lokal nivå.

– En ökad finansiering är såklart en av förutsättningarna för att genomföra åtgärder för våra vatten, men vi ska inte glömma att vi har stora möjligheter inom befintliga ramar att prioritera beslut som leder till att rätt vattenåtgärder genomförs, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten Västerhavet. Vi behöver snabbt prioritera åtgärder på lokal nivå för att nå våra nationella och regionala miljömål.

Tre utmaningar för Västerhavets vattendistrikt

Vattenmyndigheten pekar ut tre huvudsakliga utmaningar för distriktet:

  • Ungefär hälften av vattendragen har problem med övergödning på grund av utsläpp från enskilda avlopp, reningsverk, jordbruk och industrin. Viktigt att lokalt åtgärda bristfälliga enskilda avlopp på många platser.
  • Två tredjedelar av alla vattendrag har problem med att djur, växter och sediment inte kan röra sig fritt uppströms och nedströms. För att förbättra detta behöver många vandringshinder åtgärdas.
  • Miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier är ett viktigt och ännu delvis okänt problem. Det finns både brist när det gäller kunskap om själva miljögifterna, och brist på kunskap om hur miljögifterna påverkar oss.

Den 3 december samlar Vattenmyndigheten Västerhavet omkring 40 vattenråd från hela distriktet för att gå igenom förslaget till åtgärdsprogram och diskutera hur vattenråden kan bidra till att få in synpunkter på förslagen.

– Vi har fem månader kvar av samrådsperioden och hoppas att många värdefulla synpunkter kommer in som hjälper oss att få ett ännu bättre åtgärdsprogram inför beslutet i december 2015, säger Björn Lagerdahl avslutningsvis.

Fakta

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Perioden 1 november 2014 till 30 april 2015 pågår samråd kring förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet.

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Klarälvens källsjöar vid norska gränsen. Distriktet rymmer cirka en sjättedel av landets sjöar och vattendrag.


 Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
anita.nilsson@lansstyrelsen.se  
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18