Remissyttrande avseende rapporten God havsmiljö 2020 och förslag till föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som också är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt, har getts tillfälle att lämna synpunkter på den rubricerade rapporten och det förslag till föreskrifter om god miljöstatus och miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön som har utarbetats av Havs- och vattenmyndigheten.

En synpunkt som framfördes var att Länsstyrelsen anser att det varken är lämpligt eller tillämpbart att genomföra de olika momenten inom havsmiljöförvaltningen för ett så stort förvaltningsområde som Östersjön i sin helhet. Det är enligt länsstyrelsens bedömning nödvändigt att dela in förvaltningsområdet i ett flertal delområden, i vart fall uppdelat på områdena Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, och genomföra den inledande bedömningen samt införa föreskrifter och kriterier för kommande bedömningar och miljökvalitetsnormer m.m. som är anpassade för respektive delområde. I annat fall kommer inte bedömningarna av God miljöstatus eller tillämpningen av miljökvalitetsnormer att fungera i praktiken, och det kommer i princip att bli omöjligt att utforma ett åtgärdsprogram som ger någon vägledning till vilka åtgärder som behöver vidtas i olika delar av landet.

Hela remissyttrandet: Remissyttrande avseende rapporten God havsmiljö 2020 och förslag till föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön