Samråd inför viktiga beslut

En förutsättning för att lyckas nå miljökvalitetsnormerna är att samarbeten och samverkan sker på flera nivåer. Vattenmyndigheterna har som uppgift att både möjliggöra och uppmuntra till deltagande av alla som berörs av de beslut som fattas.

Vad är samråd?

Ett samråd är en tidsbestämd period, ofta sex månader, då presenterade förslag kan granskas och kommenteras.

Syftet är att ta så väl underbyggda beslut som möjligt och att alla som berörs blir delaktiga i besluten. Samråd kungörs i samtliga större dagstidningar i vattendistriktet.

Inför de beslut som fattas i slutet av varje vattenförvaltningscykel ska vattenmyndigheterna hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet.

Under en samrådsperiod arrangeras möten av vattenmyndigheterna. Till dessa möten är alla välkomna! Vid mötena går det bra att lämna sina synpunkter direkt. För den som hellre vill formulera dem i lugn och ro hemma finns det möjlighet att skicka in synpunkterna senare, antingen via mejl eller via de webbformulär som brukar sättas upp.

Synpunkterna kan handla om såväl stort som smått och kan lämnas i nästan vilken form som helst. Synpunkter lämnas helst i digital form för enklare sammanställning, men allt ifrån en formell skrivelse till ett vykort går också bra.

Flera samrådstillfällen under varje förvaltningscykel

Under varje sexårsperiod tar vattenmyndigheterna fram underlag till flera viktiga beslut. Till dessa förslag får alla som berörs/har intresse av förslaget, exempelvis myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och allmänhet, möjlighet att lämna synpunkter på.

För att nå så många som möjligt läggs allt samrådsmaterial digitalt här på webbplatsen samt skickas i tryckt form till bland annat samtliga åtgärdsmyndigheter.

Pågående samråd

Under perioden 1 november 2017- 30 april 2018 pågår dels ett samråd som behandlar 12 nya prioriterade ämnen, två särskilda förorenande ämnen (SFÄ) samt PFAS i grundvatten och dels samråd om Arbetsprogram med tidtabell samt översikt av väsentliga frågor i Södra Östersjöns vattendisktrikt och Västerhavets vattendistrikt.

Kommande samråd

Under 2018 kommer det även att genomföras ett samråd som behandlar miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten.

 Lämna dina synpunkter!

​​Vi genomför samråd 1 nov 2017 - 30 april 2018. Mer information om samrådet.