Samverkan

Eftersom vattnet inte bryr sig om några administrativa gränser, bygger insatserna för bättre vatten på samarbete inom och mellan länder.

Alla människor kommer i kontakt med vatten på ett eller annat sätt – vi behöver alla dricka vatten, vi tillbringar gärna tid vid och i närheten av vatten. Kontakten med vatten kan också handla om översvämningar, utsläpp av kväve från den egna trekammarbrunnen eller vård av fiskevatten. 

Nära dem det berör

För att besluten om åtgärderna för våra vatten ska bli så bra som möjligt måste samverkan ske med dem det berör. Det är till exempel kommuner och länsstyrelser, företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, jord- och skogsbruksnäringarna, naturvårdsorganisationer eller enskilda personer som berörs av vattenförvaltningen. När vattendirektivet antogs valde Sverige att dela in landet i fem vattendistrikt i stället för att lägga arbetet hos en central myndighet. Skälet var just att vattenförvaltningen behöver ha ett lokalt och regionalt perspektiv.

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är en sammanslutning av olika intressenter med koppling till vattnet inom ett eller flera avrinningsområden och tanken är att genom vattenråden ha en lokal förankring i vattenförvaltningsarbetet. 

Samråd innan viktiga beslut

Inför vattendelegationens beslut i viktiga och övergripande frågor genomförs formella samråd där alla som vill kan lämna synpunkter på arbetet. Information om formella samråd kungörs i dagspress och annonseras här på vår webbplats.

Under de sex månader långa samrådsperioderna diskuterar vattenmyndigheterna med ansvariga myndigheter och branschorganisationer, men även med andra intressenter, för att fånga upp synpunkter. De synpunkter som lämnas in kan leda till omarbetning och komplettering av beslutsdokumenten innan de fastställs. 

 Public Participation in relation to the Water Framework Directive

​Det vägledande dokumentet från EU som uppmuntrar allmänhetens engagemang och förklarar vilka delar av vattendirektivet som allmänheten kan påverka, är Public Participation in relation to the Water Framework Directive.

I dokumentet finns förslag på verktyg och metoder att använda vid genomförandet. Vilken metod ett land väljer att använda beror på dess förutsättningar.

Som stöd för samverkan inom vattendirektivet i Sverige har Naturvårdsverket tagit fram en handbok, som Havs- och vattenmyndigheten nu ansvarar för.