Vattenråd och annan lokal förankring

Ett av våra viktigaste verktyg för att nå miljökvalitetsnormerna är det arbete som sker i vattendragen. Där är de lokala vattenråden experterna och deras lokala kännedom är guld värd. Vattenförvaltningen är beroende av deras arbete och vår samverkan med dem är viktig!

Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera.

Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

I stället för vattenråd kan det finnas andra samverkansplattformar som vattenförbund/vattenvårdsförbund eller liknande.

Hur arbetet mellan vattenmyndigheten och vattenråden i distriktet sker varierar lite. Men de fyra grundkraven som vi ställer på vattenrådet är detsamma för alla. Dessa är

  1. Alla som berörs av vattnet ska få möjlighet att delta.
    Vattenrådets sammansättning ska spegla de lokala förutsättningarna och vattenområdets karaktär och kan bestå av företrädare för kommuner, jord- och skogsbruk, industri, rekreationsintressen, kraftintressen, ideella organisationer med flera. Alla behöver inte delta lika mycket i samtliga diskussioner utan man kan vara olika berörd i olika frågor och kanske väljer att engagera sig extra där man kan bidra lite mer.
  2. Helhetssyn på inlandsvatten, kustvatten och grundvatten.
    Vattenråden ska kunna ta ett grepp om vattenflödet från källa till hav.
  3. Arbeta utifrån avrinningsområden och inte administrativa gränser som kommuner eller län.
    Vattnet följer sin egen väg och ska vi arbeta med vattenfrågor får vi rätta oss efter det.
  4. Ska vara beredda på att delta i samverkan, både i samråd och med aktivt engagemang med vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Flera vattenråd har egna webbsidor och de samlas under www.vattenorganisationer.se