Roller och ansvar

Ansvaret för genomförandet av vattendirektivet delas av många. Från riksdag och regering via vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna till flera andra myndigheter, företag, universitet, vattenvårdsorganisationer och privatpersoner.

Eftersom vattnet inte följer administrativa gränser måste vattenförvaltningsarbetet bygga på samarbete, både inom Sverige men även mellan Sverige, Norge och Finland.
  
Den här indelningen gör att vi är många som delar ansvaret för att genomföra vattendirektivet. Hela kedjan; från riksdag och regering via de fem länsstyrelser som är vattenmyndighet, länsstyrelserna och kommunerna, till flera andra myndigheter, företag, universitet, vattenvårdsorganisationer och privatpersoner, alla har vi roller i arbetet med att göra Sveriges vatten bättre.

Vattenmyndigheterna håller ihop distrikten
Vattenmyndigheten samordnar arbetet i respektive distrikt men arbetar även med att samordna arbetet nationellt genom ett bra samarbete med bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och SMHI.

Vattenmyndigheterna får sina uppdrag via regering (i vattenförvaltningsförordningen) och riksdag (i länsstyrelsernas regleringsbrev).

Länsstyrelserna har en viktig samordningsroll
På regional nivå har länsstyrelserna ett stort ansvar och brett uppdrag inom vatten- och miljöområdet. Länsstyrelserna, genom beredningssekretariatet, sköter en stor del av det operativa arbetet i länet. De bedömer hur vattnet mår, matar in nya uppgifter i VISS (VattenInformationsSystem Sverige), samordnar vattenförvaltningsarbetet på länsstyrelsen och i länet, stöttar i arbetet med att driva och bilda vattenråd och stöttar vattenmyndigheten i arbetet med att revidera åtgärdsprogram, förvaltningsplan och övervakningsprogram.

Myndigheter och kommuner ansvarar för tillämpningen
Myndigheter på nationell nivå, som Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning stödjer vattenmyndigheterna med vägledningar och föreskrifter och Havs- och vattenmyndigheten rapporterar även arbetet i den senaste cykeln till EU. Fler myndigheter som har ansvar för frågor som påverkar vattenförvaltningen är SMHI, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Boverket.

På lokal nivå vilar sedan ett stort ansvar på kommunerna. De ansvarar för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering; frågor med tydliga kopplingar till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

Fler som deltar
Frivilliga sammanslutningar som vattenvårdsförbund och vattenråd deltar i arbetet med vattenförvaltningen och bidrar med kunskap om lokala förhållanden. Läs mer om vattenråd under Vattenråd och lokal förankring.

Företag med verksamhet som påverkar vattnet, till exempel industrier, lantbruk och vattenkraft, tar sin del av ansvaret. Dels genom att följa lagar och regler, dels genom frivilliga insatser och investeringar för att minska företagets miljöpåverkan. Forskningsinstitut, högskolor och universitet bidrar med värdefull kunskap om nya tekniker och forskningsresultat.

Som privatperson kan du bidra genom att till exempel spara på vattnet i hemmet, tänka på vad du slänger i toaletten och vilka rengöringsmedel du använder, undvika att tvätta bilen på gatan och inte använda kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Du kan också engagera dig i frågor som handlar om hur vi ska använda och skydda vårt vatten. Ett bra första steg kan vara att kontakta en lokal vattenorganisation, vilket som ligger närmast dig kan du se på www.vattenorganisationer.se.