Vattenmyndigheterna i samverkan

Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland.

På den länsstyrelse som är vattenmyndighet finns ett kansli. De fem kanslierna arbetar tillsammans med att utveckla vattenförvaltningen nationellt. Genom information och samverkan med aktörer och övriga berörda ska vi underlätta för alla som vill engagera sig i arbetet.

Vattenmyndigheten ska förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom vattendistriktet. Det innebär bland annat att vattenmyndigheten:

  • samordnar vattenförvaltningsarbetet inom distriktet.
  • lämnar de uppgifter som Havs- och Vattenmyndigheten behöver för vidare rapportering till Europeiska kommissionen. 
  • samverkar nationellt, regionalt och lokalt med berörda parter inom vattenförvaltningen.  

Vattenmyndigheternas beslutande organ är en vattendelegation utsedd av regeringen.

På varje länsstyrelse finns ett beredningssekretariat som tar fram underlag till vattenmyndighetens arbete.