Mer att läsa

Vattenförvaltningens arbete finns dokumenterat och beskrivet i olika publikationer och är alla sökbara i vattenmyndigheternas gemensamma publikationsdatabas.

Publikationer

I vattenmyndigheternas publikationsdatabas finns beslutade dokument vilka omfattar miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan beslutade i december 2016. Samrådsmaterial innehåller samrådsmaterial, förslag till beslut och sammanställning av remissvar. Andra publikationer är protokoll från vattendelegationen, nyhetsbrev och övriga publikationer samt broschyrer och foldrar.